Orio delar upp reservdelar och logistik

februari 26, 2018 Ekonomi , Logistik

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2017 minskade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 168 MSEK (187). Rörelseresultatet för kvartalet var -28 MSEK (-31), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -23 MSEK (-36).

– För perioden januari – december 2017 var nettoomsättningen 755 MSEK (814), en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -24 MSEK (-1). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -39 MSEK (-36).

– Fortsatt satsning har gjorts på Orio Parts men försäljningen har inte utvecklats i den takt vi förväntat. Som en följd av detta har vi under kvartalet anpassat vår kostnadsbas, och samtidigt tagit ett större steg utvecklingsmässigt och strukturellt. Omstruktureringen innebär att vi stärker företaget genom att renodla och dela upp verksamheten i två mer fristående affärsdivisioner: reservdelar respektive logistik. Omstruktureringen har berört ca. 30 personer i Sverige, och ytterligare ett tiotal anställda i våra dotterbolag, kommenterar Jonas Tegström, vd i Orio AB.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 15 MSEK (17) och soliditeten per den 31 december 2017 var 74 procent (79).


Läs mer