PostNord fortsätter omorganisationen

februari 4, 2014 E-handel , Ekonomi , Logistik , Miljö/CSR , Transport

PostNord, som tappat 25 % av brevvolymerna på fem år, ökar nu takten i sitt omställningsarbete. Koncernens strategi vidareutvecklas och en ny organisation införs med landsenheter och affärsområden. Man satsar även strategiskt på e-handel. 

Förändringarna skapar enligt bolaget en mer integrerad koncern med koncernövergripande helhetslösningar inom Mail & Communication, logistik och e-handel. De medför ökad enhetlighet mot kund och innebär större potential för samordningsvinster i verksamheten. PostNord gör samtidigt förändringar i koncernledningen.

Fortsatt digitalisering och svag makroekonomisk utveckling innebär att efterfrågan inom brevdistribution fortsatt minskar. På fem år har PostNords brevvolymer minskat med omkring en fjärdedel. Samtidigt utvecklas e-handeln mycket starkt, under 2013 med tvåsiffriga tillväxttal i Norden. Likaså ökar efterfrågan på nordiska logistiktjänster, dock under fortsatt prispress.

– Vi har de senaste åren kraftigt minskat våra kostnader och stärkt vår position i Norden, men mycket arbete återstår. Takten i genomförandet av effektiviseringar och tjänsteutveckling måste öka genomgående i hela koncernen, säger Håkan Ericsson, vd och koncernchef för PostNord i ett pressmaddelande.

Bolaget genomför en rad strukturella förändringar, bland annat bildas nya landsenheter, ett nordiskt affärsområde för Mail & Communication och en koncernstrategisk enhet för e-handel, med ansvar för marknads- och tjänsteutveckling inom respektive område i Norden.

Strålfors drivs fortsatt som ett dotterbolag med stark samordning med affärsområdet Mail & Communication.

– De initiativ vi nu tar innebär att vi kommer att kunna erbjuda nordiska helhetslösningar inom Mail & Communication, logistik och e-handel, vilket skapar bättre förutsättningar för att stärka våra kunders affärer. Det i kombination med att vi samtidigt integrerar produktionsverksamheterna inom Mail och Logistik, möjliggör ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet för PostNord, säger Håkan Ericsson.

Koncernstrategin ska säkra lönsamheten inom Mail & Communication och utveckla PostNords position på logistikmarknaden i Norden.

I den nya varumärkesstrukturen ska varumärket PostNord ges större utrymme. Fokus ökar på e-handel och att utveckla nya lösningar inom servicelogistik. 

– Vi ska vara förstahandsvalet för både företag och privatpersoner på den nordiska e-handelsmarknaden. PostNord ska bidra till att driva företags tillväxt och konkurrenskraft och vara det självklara valet för både avsändare och mottagare av e-handelsförsändelser, kommenterar Håkan Ericsson.

PostNord hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare.

Så här ser PostNords ledningsgrupput från 1 februari 2014:

 • Håkan Ericsson, VD och Koncernchef
 • K. B. Pedersen, Vice VD
 • Andreas Falkenmark, Chef Affärsområde PostNord Mail & Communication
 • Mats Johansson, Tillförordnad chef Affärsområde PostNord Logistics
 • Per Samuelson, Chef Strålfors
 • Anders Holm, Chef PostNord Sverige
 • Henning Christensen, Chef PostNord Danmark
 • Robin Olsen, Chef PostNord Norge och PostNord Finland
 • Annemarie Gardshol, Chef E-commerce & Corporate Clients samt Koncernfunktion Strategi
 • Henrik Rättzén, CFO
 • Per Mossberg, Kommunikationsdirektör
 • Joss Delissen, CIO
 • Finn Hansen, HR-direktör
 • Johanna Allert, Chef Teknik och Infrastruktur

Här är PostNords Koncernstrategi:

1. Säkra lönsamhet inom Mail & Communication
PostNord genomför en omställning av Mail & Communication som syftar till att säkra lönsamheten i verksamheten givet minskande efterfrågan på fysiska brev. Detta innebär bland annat effektiviseringar av produktion samt administration för att fortsatt minska kostnadsmassan och öka andelen rörliga kostnader, liksom investeringar för att optimera produktionsstrukturen, öka skalbarheten och samtidigt minska verksamhetens koldioxidutsläpp. Det innebär även ökad samordning av koncernens kommunikationserbjudande och ökat fokus på värdeskapande inom Strålfors.

2. Nordens ledande logistikaktör
PostNord utvecklar logistikverksamheten genom en breddning av tjänsteerbjudande och marknadsnärvaro för att öka marknadsandelen mot en position som den ledande logistikaktören i Norden. Verksamheten ska fortsätta växa under lönsamhet, i första hand organiskt genom merförsäljning och eventuella partnersamarbeten. Tillväxt kan även ske genom potentiella nyckelförvärv.

3. Den ledande e-handelsaktören
PostNord ska utveckla positionen som den ledande servicepartnern till e-handeln till, från och inom Norden. Koncernen har en unik struktur och kapacitet i regionen som det finns möjligheter att kapitalisera ytterligare på. PostNord lägger ökat fokus på utveckling av tjänsteerbjudandet inom området, för både kunder och mottagare.

4. Utveckling inom servicelogistik
PostNord bedriver utvecklingsarbete inom ett antal områden som innebär ny eller expanderad användning av befintlig kapacitet och kompetens. Exempel på detta är utvecklingen av attraktiva erbjudanden för olika former av hemleveranser och annan servicelogistik liksom tydliggörande av PostNords erbjudande inom olika kommunikationslösningar. Vidare utgör Strålfors tillväxtområden (Data Management, Marknadskommunikation och Fullfilment) tre viktiga utvecklingsområden för koncernen i gränslandet mellan digitala och fysiska tjänster.

5. Ökad konkurrenskraft
PostNord ska utveckla koncernens konkurrenskraft genom fortsatta effektiviseringar av verksamheten för att minska kostnader samt öka andelen rörliga kostnader. Detta innebär bland annat fokus på ökad integration i koncernens produktionsverksamhet och insatser för att generera ytterligare samordningsvinster i koncernen. Ett annat prioriterat område av stor betydelse för konkurrenskraften är säkerställandet av en fortsatt stabil IT-drift och att IT-plattformen stödjer verksamhetens behov.

6. Vinnande kultur
PostNord avser att stärka den målorienterade leveranskulturen i koncernen för att öka genomförandekraften i implementeringen av strategin. Fortsatt stort fokus läggs också på hållbarhetsarbetet i koncernen för att säkerställa en miljöriktig och jämställd verksamhet.


Läs mer