Halva logistikkostnaden i sista kilometern

november 20, 2019 E-handel , Logistik

Kristoffer Sandberg. Foto Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield visar i  logistikrapporten ”Last Link”  att den sista kilometern i e-handelstransportkedjan ofta står för 50 procent eller mer av den totala logistikkostnaden, där hyreskostnader utgör i genomsnitt 4,3 procent.

Näthandeln ökar stadigt, så även i Sverige. Därför behöver större fokus läggas på kostnader knutna till varuleveranser och speciellt på det sista steget, från logistikdepåer och hem till beställande kund, kommenterar Kristoffer Sandberg, partner och ansvarig för logistiksegmentet för Cushman &Wakefield.

I rapporten konstateras att placering av logistikdepåer närmare slutkunden ger minskade kostnader i den sista delen av leveranskedjan, detta trots högre hyror. E-handlare vittnar om att behovet av logistikdepåer i stadsnära miljöer är stort, men idag upplevs det svårt för fastighetsutvecklare att få ihop kalkylen för förvärv av attraktiv industrimark eftersom det än så länge saknas relevanta jämförelsehyror. Prognosen är dock att så snart de första stadsnära projekten är utvecklade spås logistik kunna utmana även befintliga fastighetssegment i dessa attraktiva lägen.

– I Norden värdesätter konsumenter flexibilitet i leveranstiden mer än en snabb leverans, även om just kravet på en kortare leveranstid blir allt viktigare. Att kunna leverera enligt dessa faktorer påverkar attraktiviteten för logistikfastigheter positivt och vi tror att ökad kunskap om hela kedjan bidrar till en fortsatt stark hyresutveckling för all form av logistik i Sverige även framöver, kommenterar Kristoffer Sandberg.

När konsumenternas förväntningar ökar avseende leveranser och hur snabbt de bör ske blir också risken av ineffektivitet i det sista steget större, vilket även ökar risken för högre kostnader. Ineffektiviteten som kan uppstå kan exempelvis bestå av att varan inte gick att leverera vid första försöket, att leveransrutter inte är optimerade samt att returer inte är integrerade i dessa leveransrutter.

Cushman & Wakefield har tillsammans med P3 Urban Logistics tagit fram en modell för att visa på den potentiella besparingen av att flytta logistikdepåer närmare slutkund, och där resultatet visar på en starkt positiv korrelation. Baserat på beräkningar utifrån data i London, Paris, Milano och Madrid, visar modellen att om en logistikdepå flyttas 20 minuter närmare slutkund så kan det på dessa orter generera besparingar om närmare 2 miljoner € per år (4 miljoner € per år i Paris).

Potentialen att utveckla och stärka logistiksegmentet ytterligare är stor. Cushman & Wakefield har redan i den tidigare rapporten ”The Changing Face of Distribution” konstaterat att om leveranser skulle ske med förarlösa fordon skulle transportdelen av den totala logistikkostnaden sjunka från 50 till 32 procent.