Pressad arbetsmiljö till sjöss

oktober 7, 2019 Arbetsmarknad , Sjöfart

Mer än en tredjedel av de som arbetar till sjöss upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut och 27 procent upplever att de inte har möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. Det en undersökning av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av såväl säkerheten som arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Myndigheten har analyserat hur de som arbetar på fartyg upplever den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg.

– Vi måste med gemensamma krafter fortsätta att utveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor inom branschen. De lärdomar som vi kan dra av rapporten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med vår tillsyn av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och i vår samverkan med parterna, kommenterar Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Kränkningar och trakasserier vanligare ombord

Resultatet från enkätundersökningen indikerar att det är vanligare med kränkande handlingar och trakasserier ombord på fartyg än på arbetsmarknaden i sin helhet. Kön är den vanligaste orsaken, men även ålder, maktförhållanden och hierarki uppges ligga till grund för kränkande handlingar och trakasserier. Intendenturpersonalen, det vill säga de anställda ombord som arbetar med annat än framdriften av fartyget såsom service (försäljning, städning eller servering) eller underhåll av delar på fartyget som inte är kopplat till dess framdrift (t.ex. trasiga element) och kvinnliga sjömän upplever generellt en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Undersökningen visar att drygt en femtedel av respondenterna inte anser sig hinna med sina arbetsuppgifter inom schemalagd arbetstid och en lika stor andel anser sig inte ha en acceptabel arbetsbelastning. Nästan en fjärdedel av sjömännen upplever också att deras arbete inte är fritt från allvarliga olycksrisker.

–  Vi får aldrig blunda för problemen och därför är det bra att Transportstyrelsen gör sådana här rapporter och analyser. Vi arbetar mycket brett med dessa frågor tillsammans med 14 andra organisationer inom ett samarbete vi kallar för Vågrätt, men också inom Föreningens likabehandlingsgrupp, kommenterar Rickard Engström, vd Svensk Sjöfart, undersökningen.

Inom Vågrätt har Svensk Sjöfart bland annat arrangerat kunskapshöjande workshops, något man också kommer att fortsätta med och man håller på att ta fram ett diskussionsmaterial.

– Inom Vågrätt har Chalmers även arbetat för att lägga till  ämnet i den grundläggande säkerhetsutbildning för alla ombordanställda, vilket innebär att alla ombordanställda inom en femårsperiod fått möjlighet till utbildning i ämnet. Det finns mycket kvar att göra inom området men alla ska veta att branschen absolut inte tar lätt på problemen. Svensk Sjöfart tolererar aldrig trakasserier eller kränkande särbehandling – det hör inte hemma i vår bransch.