Kvinnliga logistikchefer tjänar mer än manliga

oktober 28, 2015 Löner och statistik
Kvinnliga logistikchefer tjänar mer än manliga
Kvinnliga logistikchefer tjänar betydligt mer än manliga, enligt SCBs statistik.

Kvinnliga logistikchefer tjänar betydligt mer än manliga, enligt SCBs statistik.

Snittlönen för kvinnliga logistikchefer är nästan 6 700 kronor högre per månad än för manliga logistikchefer, visar SCBs lönestatistik.

SCBs lönedatabas visar snittlönerna för olika yrkeskategorier, uppdelat på bl a kön, ålder, utbildningsnivå och sektor. För logistikchefsstatistiken finns endast underlag inom privat sektoroch lönestatistiken som redovisas gäller 2014 års lönenivåer. För yrkeskategori 132, som innefattar inköps-, logistik- och transportchefer är den totala snittlönen 45800 kronor i månaden.

Om man tittar på könsskillnader tjänar kvinnliga logistikchefer i snitt 51400 kronor i månaden, medan de manliga kollegorna bara tjänar 44 700 kronor i snitt, ett resultat som kan tyckas oväntat.

Högre utbildningsnivå och ålder

Det finns dock naturliga förklaringar till detta. Tittar man på utbildningsnivåerna för kvinnliga respektive manliga chefer ser man att snittlönen för kvinnor som har eftergymnasial utbildning är lägre än männens med samma utbildningsnivå,  56 400 respektive 61 200 kronor. Statistiken visar att det är högre andel kvinnliga logistikchefer som har eftergymnasial utbildning än manliga.

Tittar man på åldersskillnader ser man också att kvinnliga logistik-, inköps- och transportchefer genrellt är betydligt äldre än de manliga kollegorna, ytterligare en förklaring till kvinnornas högre lönenivåer.

Kvinnor som endast har gymnasial utbildning tjänar något mer än männen med samma utbildningsnivå. Troligtvis kan detta också förklaras av den generella åldersskillnaden mellan könen.

Text Hilda Hultén

Här är statistiken från SCBs lönedatabas:

[ 132 ] Inköps-, logistik- och transportchefer

Formulerar och ansvarar för mål och strategier inom inköps-, logistik- och transportverksamhet. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för inköp, lagring, transporter och distribution. Deltar i förhandlingar med leverantörer, ansvarar för lagerhållning och lagerutnyttjande, svarar för lasthantering. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.

Utbildning
Kvinnor Män Totalt
 Förgymnasial  …  …  …
Gymnasial
43900 41000 41400
Eftergymnasial
56400 61200 60000
Totalt
51400 44700 45800
Ålder
Kvinnor Män Totalt
18-24
.. .. ..
25-39
45700 47200 46800
40-64
54000 .. ..
Totalt
51400 44700 45800

Källa SCB


Läs mer