Trendspaning om oljeberoende

oktober 30, 2013 Åsikt , Ekonomi , Miljö/CSR , Produktion

Råoljan styrs mot Asien och i Nordeuropa utvinner ryska raffinaderier alltmer lätta produkter. Det är två globala oljetrender som Pontus Hallbäck på Scandinavian Tank Storage pekar ut.

De sydostasiatiska ekonomierna tillhör de snabbast växande i världen. Detta avspeglar sig även i oljebranschen och efterfrågan på råolja ökar kraftigt i länder som Kina, Indien, Sydkorea och Japan. Det byggs nya raffinaderier och gamla raffinaderier uppgraderas för att kunna utvinna fler och mer förfinade produkter.

– Den långsiktiga trenden är att alltmer av världens råolja styrs mot Asien, säger Pontus Hallbäck, marknadschef och affärsutvecklare på Scandinavian Tank Storage.

Det Göteborgsbaserade lagringsföretaget är en oberoende aktör för petroleumbaserade produkter. Verksamheten startades 1993 och sedan fyra år erbjuder man bergrumslagring – med en kapacitet på 600 000 kubikmeter – i Syrhåla på Hisingen, i anslutning till Göteborgs Hamn.

Samtidigt som raffinaderikapaciteten ökar i Asien läggs raffinaderier ner i Europa och sedan 2008 har åtta procent av kapaciteten försvunnit. Många av de raffinaderier som finns kvar satsar på att utvinna mer lätta produkter, det vill säga bensin och diesel. Utsläppskraven på fordonssidan har redan skärpts och därför uppgraderas raffinaderierna för att kunna utvinna lättare produkter med låg svavelhalt. Från och med 2015 gäller nya EU-direktiv som innebär att svavelhalten i marina bränslen i norra Europa får vara endast 0,1 procent. Från år 2020 gäller det värdet för hela Europa.

– Trenden med att utvinna finare produkter med lägre svavelvärden märks tydligt i Ryssland, säger Pontus Hallbäck. Där beläggs råolja och tjockare produkter med exportskatter för att de lättare produkterna ska stanna i landet. Detta är regeringens strategi för att landet ska producera stora delar av sin egen konsumtion.

På andra sidan Atlanten präglas situationen av osäkerhet. USA har traditionellt varit en stor importör av råolja, feedstocks och bensin, men den ekonomiska situationen kan påverka efterfrågan. Numera utvinns oljeskiffer, vilket kan påverka USA:s framtida importbehov. Tekniken går ut på att man utvinner kerogen ur bergarter. Ur denna utvinns sedan flytande kolväten.

– Det finns gott om oljeskiffer i USA, inte minst i de norra delarna av landet, och man kan utvinna fina produkter med låg svavelhalt, säger Pontus Hallbäck.

– Samtidigt är produktionen dyr och inte okontroversiell från miljösynpunkt. Det är svårt att sia om vilket genomslag den här tekniken får.
 


Läs mer