PostNords konkurrenter välkomnar postutredningen

september 6, 2016 Åsikt , Ekonomi , Transport
PostNords konkurrenter välkomnar postutredningen
Kristin Hedlund. Foto Schenker

Kristin Hedlund. Foto Schenker

Regeringsförslaget att PostNords pakettjänst inte längre ska momsbefrias välkomnas av både Schenker och Bring.

Den 1 september lämnade regeringens  presenterade Postlagsutredningen sitt slutbetänkande, Till sista utposten – En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54). Utredningen betonar vikten av konkurrens på postmarknaden. Bland annat föreslås att kunderna ska skyddas mot omotiverade prishöjningar.

En annan slutsatsi rapporten är att Postnords pakettjänster inte längre ska befrias från moms.

– Det innebär att den snedvridna konkurrensen som rått i Sverige tack vare att Postnord ensamt kunnat sänka sina priser med 20 procent förhoppningsvis är över, kommenterar  Kristin Hedlund, chefsjurist på DB Schenker.

 I april 2015 införde Sverige momsfrihet på den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebar att PostNord inte behövt ta betalt för moms på brev och paket upp till 20 kg. Postutredningens uppdrag har varit att se över den svenska postlagstiftningen och konkurrenssituationen som uppstått.

En av postutredningens slutsatser är nu att Sverige i framtiden ska avstå från att utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten för paket. Detta eftersom konkurrensen mellan paketdistributörer är välutvecklad och att deras service i hög grad täcker användarnas behov.

– Vi välkomnar utredningens förslag om att i framtiden avstå från att utse en tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten avseende paket. Redan i dag kan DB Schenker leverera paket till cirka 1 500 ombud över hela Sverige. Om utredningens förslag blir verklighet innebär det att konkurrensen blir bättre på den svenska marknaden och att kunderna får bättre priser och tillgång till service i hela landet, säger Kristin Hedlund.

Hon ser också positivt på bolagen framöver ska lämna uppgifter om paketmarknaden till Post- och telestyrelsen för att bidra till att uppföljningen av marknaden blir bra.

– Nu är det upp till regering och riksdag att bereda frågan skyndsamt så att den sneda konkurrens som finns i dag försvinner, menar Kristin Hedlund.

ÄvenBring Citymail välkomnar att Postlagsutredningen lyfter fram vikten av konkurrens på postmarknaden.

– Det är särskilt glädjande att utredningen lyfter samdistribution av post och tidningar. Samdistribution bidrar till att säkra distributionen av tidningar och post i hela landet, kommenterar Bring Citymails vd Patrik Östberg.

Utredningen lyfter också problemet med att PostNord, genom sitt ägande av Tidningstjänst, kan blockera samdistribution till en femtedel av landets postmottagare. Men enligt Bring föreslår utredningen få skarpa åtgärder som förbättrar den postala infrastrukturen.

– Vi hade gärna sett krav på fastighetsboxar och paketboxar i flerfamiljshus. Med post- respektive paketboxar i entréerna skulle fler kunna få sina e-handelspaket levererade till bostaden och distributionen skulle effektiviseras avsevärt.

Utredningen föreslår även att kravet på att A-postbrev ska delas ut påföljande arbetsdag ska ändras till två dagar. Dessutom föreslås det att prisreglering för normalporto ska bibehållas med vissa mindre justeringar.

– Utredningen är mycket tydlig med att prisregleringen endast berör 15 procent av volymerna på postmarknaden. Det finns således fritt utrymme för prisjustering på resterande 85 procent , avslutar Patrik Östberg.


Läs mer