”Onödigt bygga kombiterminal i Strängnäs”

november 1, 2012 Åsikt , Infrastruktur , Logistik , Produktion , Transport

Det behövs ingen omlastningsplats för järnvägsgods i Strängnäs. Den närliggande kombiterminalen i Eskilstuna och industrispåret i Kjula logistikpark räcker för kommunens behov. Det slår utredaren Martin Wallström fast i en förstudie om intermodaliteten i kommunen.

Strängnäs Kommuns Näringslivskontor har under året gjort en förstudie för att klarlägga behov och underlag för godstransporter på järnväg till och från Strängnäs. Förstudien undersöker även om det är fördelaktigt för nuvarande och framtida företag att i större utsträckning använda befintliga omlastningsplatser i kommunens närhet.
Förstudiens syfte har varit att undersöka möjligheten att använda järnväg istället för lastbil i större utsträckning för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen, öka ortens attraktivitet för företagsetableringar och erbjuda befintliga företag fler transportmöjligheter. Syftet har också varit att undersöka om närliggande omlastningsplatser skulle vara ett bättre alternativ.
 

Eskilstunaterminalen räcker

I Mälardalen finns i dagsläget kombiterminaler i Eskilstuna, Västerås, Rosersberg och Årsta. Utredare Martin Wallström har kommit fram till att i dagsläget inte är aktuellt att anlägga en omlastningsplats i Strängnäs kommun.
“Strängnäs kommun är fullt rustade för dagens och framtidens logistikkrävande företag genom kombiterminalen i Eskilstuna samt det kommande industrispåret i Kjula logistikpark” skriver han i en kommentar till studien.
Förstudien är baserad på studiebesök, studier av föreskrifter och planer från myndigheter och organisationer, enkäter och intervjuer med chefer, transportansvariga och sakkunniga.
”Fyra mil från Strängnäs finns redan omlastningsterminalen i Folkesta, som kan erbjuda även andra logistiktjänster än omlastning. På ännu närmare avstånd finns, eller kommer snart att finnas, omlastningsmöjligheter i Nykvarn och Kjula.” konstaterar Martin Wallström i sammanfattningen till rapporten.

”För företagen i Strängnäs finns det f n inget behov av en omlastningsplats på orten. De två företag som är betjänta av järnvägstransport har – på var sitt sätt – redan löst frågan.”

Risk att förlora företagsetableringar
Det kan dock finnas intresse i ett senare skede, om och när förutsättningarna för kombitrafik förändras. En oro Martin Wallström uttrycker är att nya företagsetableringar ska hamna hos grannen Eskilstuna ppå grund av avsaknaden av järnvägsanslutning.

”En alternativ strategi kan vara att i samverkan inom logistiknätverken fördela kommande företagsetableringar mellan Strängnäs/ Gorsinge och Eskilstuna/ Kjula. Graden av järnvägsberoende blir avgörande för etableringsort ” skriver han i rapporten.

Länk till rapporten: (pdf)

Intermodal omlastning av godstransporter landsväg – järnväg i Strängnäs
 


Läs mer