Norvik – en blivande miljöbomb och ett ekonomiskt fiasko

maj 10, 2012 Åsikt

Norvikprojektet är 30 år försent och minst 20 år för tidigt,  skriver debattören Leif Kristensen i ett kritiskt inlägg på intelligentlogistik.se. Läs och debattera!

Om hamnen i Norvik byggts för 30 år sedan hade man påverkat godsflödena till Stockholm och Mälarregionen. Men nu har transportnäringen skapat nya transportvägar med bl a ca 26 tågpendlar från Göteborg och Skåne till olika inlandsdestinationer, samt styrt om stora mängder av containertrafiken med fartyg till Södertälje vilken tidigare har gått via bl a Stockholms hamn. Det finns också planer för en tågpendel från Gävle till Rosersbergs nya
logistik- och lagringscenter med planerad start 2015 (vid E4:an söder om Arlanda flygplats).

Stockholms Hamnar hävdar att man behöver Norvik för att klara den växande regionens varuförsörjningsbehov i framtiden. Hamnens underlag är en prognos från SIKA, som är minst 10 år gammal och har inte blivit reviderad sedan dess. Hamnen har aldrig redovisat någon marknadsundersökning som visar att ”kunderna” önskar eller har behov av en ny hamn.

Därför menar jag att man borde vänta 20 år med att bygga Norvik, och då göra en ny utvärdering om en ny hamn behövs.

En kommande miljöbomb
Att alla transporter till och från Norvik förlängs med 6 mil jämfört att hantera containertrafiken via Södertälje Hamn (som redan idag hanterar 3 gånger mera container än Stockholms Hamn). Baserat på att om 85 % av de volymer som Norvik har baserat sin hamninvestering på, kommer detta innebära att ca 255 000 TEU kommer transporteras med lastbil till regionen, vilket leder en trafikökning med ca 100-200 lastbilar per dag.
En sådan trafikökning kommer att öka koldioxidutsläppen med ca 8 000 ton per år. Det finns mycket vaga indikationer att man skulle kunna transportera en del med järnväg. Transportstyrelsen har en ganska njugg inställning till att bygga ut järnvägen p.g.a. att majoriteten av det tänkta godset skall in till Stockholm regionen med lastbil.(En utbyggnad av dubbelspår är beräknad att kosta minst 2 miljarder).

Ekonomiskt fiasko
Eftersom marknaden inte har sökt eller har behov av en ny hamn, riskerar man att Stockholms Hamnar plöjer ned minimum 3,6 miljarder för att bygga en hamn som inte önskas. Det finns idag en del som ifrågasätter om detta belopp kommer att räcka och det är mera troligt att slutnotan hamnar på 4,0– 4,5 miljarder, oräknat investeringar i järnvägsutbyggnad, som troligen hamnar på 2-3 miljarder, var av Stockholmsstads andel blir ca 50 procent.
M a o så riskerar man att en hamn utan gods = inga inkomster. Det uppkomna underskottet måste täckas av skattebetalarna i Stockholm.
Hamnen kommer också att vara inflationsdrivande, p.g.a. det längre avståndet kommer samtliga transporter till och från hamnen öka med 2-3000: -/transport över dagens transportkostnad.

Lägg ned containerhanteringen

Mitt förslag är att man lägger ned hela containerhanteringen i Stockholm till den 31 december 2012 eller 30 juni 2013 och låter marknaden lösa transporterna av containergodset till regionen, bl.a. via Södertälje, vilken redan nu kan ta hand om nuvarande volymer utan problem. Södertälje kan växa och klara av att hantera ända upp till ca 400 000 TEU/år.
En del av kommande godsökning kommer också att använda transportlösningar via järnväg från södra och västra Sverige och samt längre fram via Gävle.

Baserat på ovanstående kan man vänta och göra en ny behovsanalys om 20 år om behov finns för en ny hamn.

Bättre användning för marken

Stockholms stad vill använda marken i Stockholms frihamn där containerhanteringen fn pågår för att bygga bostäder och kontor. Man räknar med att kunna sälja denna mark för ca 2-3 miljarder och denna intäkt är tänkt att användas för finansiering av Norvik projektet, summa är troligen för låg för att täcka slutkostnaden för Norvik.
M a o riskerar vi att Norvik kommer att bli ett ekonomiskt och miljömässigt fiasko.

Genom att inte bygga Norvik, kan den tänka markintäkten istället användas till mera och bättre infrastruktursförbättringar i Stor-Stockholm t.ex. Tunnelbana till Nacka, eller investeras i spårvagnsförlängningen från Strandvägen till Hjorthagen och vidare, eller användas till förbifart Stockholm.

Och om man vill slippa problemet med att äga mark i Norvik. Låt Nynäshamn köpa eller överta all mark och låt Nynäshamns kommun använda marken som de själva önskar.

Med vänlig hälsning

Leif Kristensen

Med 40 år inom transport- och speditionsbranschen
 


Läs mer