"Hållbar leveranskedja kan ge svensk industri konkurrensfördel"

DEBATT: Även om svensk tillverkningsindustri enligt Svenskt Näringsliv står inför ljusare tider så är det bara ett av tre industriföretag som producerar enligt sin fulla kapacitet, visar en undersökning gjord av Teknikföretagen. Dessutom har redan höga produktionskostnader i Sverige ökat med ytterligare sju procent under det gånga decenniet, vilket bara är en av utmaningarna som svensk tillverkningsindustri nu står inför, skriver Badri Setlur på Cognizant. 

Den globala konkurrensen är hård, men genom att effektivisera sina leveranskedjor så att de också blir mer hållbara, har svensk industri en unik möjlighet att behålla sin konkurrenskraft.

En nyligen genomförd studie, där över 300 personer med ansvar för leveranskedjor tillfrågats, visar att det finns stora möjligheter att optimera hanteringen. Studien “2014 Supply Chain Planning Benchmark Study ”, visar att de flesta företagen saknar välintegrerade planeringssystem för sina leveranskedjor. Företag ser stora möjligheter att förbättra planering och schemaläggning med flexibla integrerade lösningar för planering och verkställande och förväntar sig göra väsentliga investeringar.

Förutom positiva miljöeffekter så lyfter tydliga miljömål för leveranskedjan också varumärket, vilket ger en konkurrensfördel gentemot dagens allt mer miljömedvetna konsumenter. Företag blir allt mer medvetna om hur ett välintegrerat system för hantering av leveranskedjan och miljöpåverkan är en viktig del av en hållbar affärsstrategi.

En undersökning om hållbarhet hos tillverknings- och distributionsföretag i USA och Europa visar att europeiska företag är mer benägna att fokusera på hållbarhet.Hela 88 procent av de tillfrågade i Europa hade en befintlig hållbarhetspolicy.

Det finns framförallt ett par nyckelområden där svenska företag kan förbättra sin miljöpåverkan. På distributionssidan företagen optimera sin transportplanering för att reducera bränsleförbrukning och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp. Att uppgradera till utrustning som ger mindre utsläpp är ytterligare ett steg. Ur ett inköpsperspektiv kan företag se över i vilka delar av värdekedjan som återvinning av råmaterial kan införas.

Men miljöinitiativ behöver inte begränsas till interna åtaganden. Företag kan välja leverantörer som visat prov på miljövänlig verksamhet eller betygsätta sina leverantörer med hjälp av poängsättning och leverantörsgranskingar.

Baserad på Cognizants arbete med stora industriföretag ser vi flera möjligheter för svensk industri att effektivisera sina leveranskedjor och samtidigt göra dem mera miljömässigt hållbara:

1. Förbättra integrationen av ERP-system och optimera logistiken

Ett välintegrerat ERP-system effektiviserar hela leveranskedjan och möjliggör bättre planering, vilket minskar transportsträckor och behovet av lagerutrymme. För att förbättra samarbetet mellan partner och leverantörer krävs dessutom ett optimerat logistikflöde. En stark och helt integrerad logistikpartner är avgörande för att åstadkomma detta.

2. Sätt upp tydliga miljömål för leverantörskedjan

Även om det initialt kan krävas investeringar för att göra leveranskedjan mer miljövänlig så överväger de långsiktiga fördelarna: uppnå energi- och kostnadsbesparingar, att särskilja produkten och förbättra varumärket. Hållbarhetsarbete kan vara ett viktigt verktyg i rekrytering.

3. Mät resultat och förbättra processer 

Med hjälp av Supply Chain Performance Management-system kan företag mäta och utvärdera affärskritiska faktorer, både kvantitativa och kvalitativa. Att mäta kvantitativa faktorer som kostnad, kapacitet, tillgänglighet, leveranstid och servicetillgänglighet möjliggör snabba justeringar och förändringar där de behövs. Det är samtidigt viktigt att mäta kvalitativa faktorer såsom partnertillförlitliget och produktkvalitet.

4. Fördjupa partnersamarbeten för en mer hållbar leveranskedja 

Samarbeten hjälper företag att bättre ta tillvara på transportresurser och reducera energikonsumtionen genom hela affärsverksamheten och leveranskedjan. Företag som fokuserar på kollaborativa åtaganden inom socialt och miljömässigt hållbarhetsarbete uppnår stora konkurrensmässiga fördelar, framförallt kring verksamhetseffektiviseringar.

Svenska företag kan skaffa sig avgörande globala konkurrensfördelar genom att inkludera hållbarhetsmål i hantering och planering av sina leveranskedjor.

Hela 47 procent av europeiska och amerikanska företag tillfrågade i en studie om hållbarhet inom leveranskedjor sa att investeringar för att göra leveranskedjor mer hållbara gav avkastning inom tre år.

Av Badri Setlur, Senior Director, Manufacturing & Logistics, Cognizant


Läs mer