Debatt: Utsläppen av växthusgaser måste minska mer

februari 13, 2018 Åsikt , Miljö/CSR , Transport
Debatt: Utsläppen av växthusgaser måste minska mer

Markus Larsson, programchef Fores. Foto: Fores

“För att nå mål uppsatta i Paris eller av Sveriges riksdag behöver utsläppen minska betydligt snabbare än idag,  i en takt av cirka 6% per år. ” Det anser den gröna och liberala tankesmedjan Fores. 

Statistiska centralbyråns (SCB) senate kvartalsvisa data över Sveriges utsläpp av växthusgaser presenterades 31 januari. Det är en bitvis deprimerande läsning. Statistiken, som gäller tredje kvartalet 2017 visar att Sveriges produktionsbaserade utsläpp ökar. Ökningen av utsläpp står i kontrast med Sveriges nationella såväl som internationella ambitioner och åtaganden.

Totalt ökade de produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Enligt SCB sticker el-, gas- och värmesektorn ut och bidrar mest till ökningen av utsläpp men även transportbranschen ökar sina utsläpp.

Utsläpp från transporter är ett kapitel i sig. Transporter bidrar till utsläpp i flera andra sektorer. Utsläpp från inrikes transporter (gods- och persontransporter, inklusive privatbilism) har också fått ett specifikt reduktionsmål enligt miljömålsberedningens sjupartiöverenskommelse. För att nå målet om 70% lägre utsläpp 2030 jämfört med år 2010 behöver sektorn minska sina utsläpp med 6–7% per år, något vi idag är långt ifrån.

Transportbranschen (det vill säga transporter minus privata vägtransporter av alla fordonsslag samt övriga branschers vägtransporter av alla fordonsslag) står för 23% av Sveriges totala utsläpp. Utsläppen kommer enligt SCB till största delen från utrikes sjöfart, men ökningen som uppgick till 4,3% tredje kvartalet ”syns både för flyg, sjöfart och landburna transporter”. Delvis kan ökningen förklaras med internationell bunkring av flyg- och fartygsbränsle. Utsläpp från internationell bunkring påverkar förstås klimatet men utsläppen ska inte räknas med i Sveriges åtagande för utsläppsminskningar.

Utsläpp från tjänstesektorn (Övriga tjänster) är begränsade i relation till förädlingsvärdet. Utsläppen, som framför allt härrör från transporter, var nära oförändrade under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Utsläppen inom tjänstesektorn utgör 5% av Sveriges samlade utsläpp.

Hushållens utsläpp kommer till stor del från biltransporter. Hushållens utsläpp, inklusive ideella organisationer, minskade med drygt 2% för tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2016. En förklaring är en minskad användning av fossila bränslen, som fortfarande står för en betydande andel av använd mängd bränsle, och ökad användning av biobränsle. Utsläppen av växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 15% av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi.

Den senaste sammanställningen av SCB:s kvartalsvisa statistik väcker oro. Även om SCB:s siffror inte rakt av kan användas till att uttala sig om huruvida Sverige klarar utsläppsmålen eller ej ger de en bra fingervisning. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida: ”Oavsett hur beräkningarna görs måste utsläppen minska”.

För att nå mål uppsatta i Paris eller av Sveriges riksdag behöver utsläppen minska betydligt snabbare än idag,  i en takt av cirka 6% per år. Sedan 2010 har utsläppen minskat, men ambitionsnivån behöver höjas. Ju längre vi skjuter insatser framför oss desto kraftfullare åtgärder behövs så småningom. En ökning av utsläppen med 1,8%, är helt enkelt inte gott nog.

Jonas Schauman, Salvador Perez, Markus Larsson, Fores klimat- och miljöprogram


Läs mer