13 500 postanställda protesterar mot outsourcing av paketdistributionen

Seko Posten har överlämnat 13 558 namnunderskrifter för bättre arbetsvillkor till ledningen i PostNord och till riksdagens ledamöter, via ordförande i Trafikutskottet.

Företagsledningen representerades av vd Håkan Ericsson och chefen för PostNord Sverige, Anders Holm.

“I diskussionen med ledningen upplever vi att det finns en samsyn om behovet av att åstadkomma förbättringar inom ett antal områden. Vi är också helt överens om behovet att få till en förändrad postlagstiftning. Däremot finns det tyvärr inte samsyn mellan parterna i fråga om ökning av utnyttjandet av underentreprenörer inom transportverksamheten. Det är beklagligt och allvarligt att arbetsgivaren medvetet ökar på behovet att minska antalet anställda utöver det som är en direkt konsekvens av vikande brevvolymer.”

Vid mötet med Trafikutskottets ordförande, Karin Svensson Smith framförde Seko Posten vikten av att så fort som möjligt få till en förändrad postlagstiftning. Två frågor som enligt Sekos uppfattning är högt prioriterade i en bättre postlag är ett obligatorium för införande fastighetsboxar och ett borttagande av kravet på öppenhet i prissättningen. Fastighetsboxar skulle innebära både en arbetsmiljöförbättring och lägre kostnader för företaget och postlagens krav på att PostNord som samhällsoperatör ska ha en öppenhet av sina priser, medför att företaget tappar hundratals miljoner då konkurrenter mycket enkelt kan ägna sig så kallad russinplockning.

Mötet med trafikutskottets ordförande var positivt och vi var överens om att upprätthålla en fortlöpande dialog. Seko Posten har den uttalade ambitionen att vara pådrivare för en bättre postlag och vi räknar också med att kunna bidra med konkreta förslag när arbetet väl kommer igång med att utforma ett framtida regelverk för postområdet.

Seko Posten har en mycket tydlig uppfattning om att vi i allt väsentligt ska möta kunderna med egen personal. Arbetsgivaren i region Göteborg har inte samma uppfattning som oss och vill sälja ut distribution av paket och pall till en underentreprenör på ett antal arbetsplatser. Seko kan inte ställa sig bakom ett sådant beslut och har med anledning av det begärt en central beslutsförhandling i syfte att försöka få motparten att fatta ett bättre beslut. Vi inväntar kallelse till den förhandlingen.


Läs mer