Klartecken för Malmporten

april 17, 2018 Miljö/CSR , Sjöfart

Fördjupningsprojektet Malmporten kommer få stor betydelse även för omkringliggande hamnar längs Norrbottenskusten, som Piteå hamn.Foto: Klara Eriksson.

Mark- och miljööverdomstolens dom angående farledsprojekt Malmporten i Luleå har avkunnats. Det innebär att muddermassor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn, och att massor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär.

Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär inte per automatik att farledsprojektet kan börja byggas. Det måste först komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras senare i vår.

Domen i korthet: Mark- och miljööverdomstolen ger Sjöfartsverket tillstånd att placera de förorenade massorna med en lägre föroreningshalt, under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor i djuphålan utanför Luleå. Sammanlagt rör det sig om cirka 400.000 kubikmeter massor.

– Nu ska vi läsa och analysera domen samt utvärdera hur den påverkar tiden och kostnaderna för genomförandet, kommenterar Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket.

Domstolen ger visst stöd för Havs- och vattenmyndighetens yrkande i deras överklagan om placering av mer förorenade muddermassor vid bygget av nya landområden i Luleå hamn. Det innebär att cirka 200 000 kubikmeter ska tas om hand i samband med landbyggnationen för den nya djuphamnen.

– När domen vunnit laga kraft återstår fortfarande finansieringen som beslutas av regeringen, kommenterar Linda Wikman, projektledare för Luleå Hamn AB.