Utredning om självkörande fordon nu på remiss

april 18, 2018 Infrastruktur , Transport

Utredningen om hur Sverige bäst ska bana väg för självkörande fordon är nu ute på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra berörda aktörer.

Utredningen föreslår ett antal regelförändringar, som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren, och utredningen ger även förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt.

Bland annat föreslås:

  • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
  • Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar
  • Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i
  • 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
  • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning

– En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, kommenterar utredaren Jonas Bjelfvenstam.

Regelförändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2019. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 september 2018.


Läs mer