De vill se en storregional godsstrategi för Mälardalen

De vill se en storregional godsstrategi för Mälardalen

De sju länen i Mälardalsrådets samarbete “En bättre sits”  släpper en gemensam delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten utgör ett första steg på vägen mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.

“En bättre sits” är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för samarbetet har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag samt en utvecklad handel och godstransport i regionen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

– Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad, men har också en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. I takt med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, så ökar även behovet av godstransporter. Det krävs med detta ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur, både vägar, järnvägar, flyg och vattenvägar behöver stärkas. En storregional godsstrategi är tänkt att bidra i det arbetet och den här delrapporten är ett viktigt steg på vägen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande En Bättre Sits, i ett pressmeddelande.

 

– Stockholm-Mälarregionen är hela Sveriges transportnav och en del i ett större transeuropeiskt transportsystem. En storregional godsstrategi måste se mål, nuläge och utmaningar i ett brett perspektiv. Att säkerställa tillförlitliga och effektiva transporter till, från och inom regionen är avgörande för landets ekonomiska utveckling, men också en förutsättning för en minskad miljö- och klimatbelastning. Då måste vi underlätta för godstransporter på vatten och på räls, kommenterar Mats Gunnarsson (MP), regionråd Region Örebro län.

– Det krävs en omställning av vägtrafiken till förnyelsebara drivmedel för att uppnå fossilfria transporter. El, biogas, vätgas och biodiesel kan alla vara en del av omställningen, men för det krävs en heltäckande infrastruktur både på nationell och europeisk nivå. Det låga kapacitetsutnyttjanden och tomma lastbilstransporter är en utmaning. I vägtrafiken kör omkring en fjärdedel av europeiska lastbilar helt tomma och fyllnadsgraden ligger totalt sett endast på cirka 50 procent, kommenterar Göran Gunnarsson (C), regionråd Region Östergötland.

– Komplexiteten i transportsystemet har tilltagit och drivs på av en ökad globalisering och digitalisering. Goda förbindelser mellan Stockholm-Mälarregionens hamnar och kombiterminaler är avgörande för vår internationella konkurrenskraft. En storregional godsstrategi är en viktig pusselbit i skapandet av hållbara varuflöden till och från Gotland, kommenterar Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande Region Gotland.


Läs mer