Tungt för underleverantörer till fordonsindustrin.

november 26, 2012 Forskning , Produktion

Elmia Underleverantörsmässa slutade i dur. Men svenska fordonsunderleverantörer är i kris. En undersökning av svenska fordonsunderleverantörer visar att de inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än jämförbara företag i andra länder.

De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överleva på en marknad med mycket låg lönsamhet och en tillväxt som sker på marknader långt från Sverige och Europa.

Det är slutsatserna i en studie genomförd av strategikonsultföretaget Roland Berger. I studien analyseras 348 underleverantörer i fordonsindustrin i Sverige och över 600 internationellt jämförbara aktörer från 35 länder. Studien omfattar perioden 2005-2011.

-Underleverantörerna i Sverige är beroende av ett fåtal kunder. När tillväxten sker i huvudsak i Asien, ökar risken att volymer uteblir och därmed möjligheten att förbättra lönsamheten. Situationen har försämrats den senaste tiden genom ett svårare marknadsläge, fortsatt prispress från fordonstillverkarna och Saabs konkurs, säger Per Nordberg, VD på Fouriertransform AB, som beställt undersökningen, i ett
pressmeddelande.

– Det finns en rad åtgärder som fordonsunderleverantörer i Sverige måste genomföra. De har alltför låga marginaler och ett för stort beroende av traditionella marknader.

Backar i lönsamhet
Studien visar att de svenska underleverantörerna inte har kommit tillbaka efter krisen 2008 och de har betydligt lägre genomsnittlig rörelsemarginal än sina internationella konkurrenter. Lönsamheten försämras i det allt svårare konjunkturläget. De svenska aktörerna nådde endast hälften av den globala industrins vinstmarginal ca 3 procent mot deras ca 6 procent. De internationella underleverantörerna hade inte heller en lika dramatisk nedgång i finanskrisen.

Omsättning och lönsamhet från 2007 överträffades av de internationella aktörerna redan 2010, medan de svenska underleverantörerna inte ens 2011 lyckades att nå upp till nivåerna före krisen.

De svenska underleverantörerna behöver öka sin flexibilitet för att hantera den ökade osäkerheten i efterfrågan. Sedan 2008 har den totala omsättningen för underleverantörerna varierat med upp till 30 procent per år. Den svenska fordonsindustrin drabbades dessutom särskilt hårt av finanskrisen. Att underleverantörerna påverkas av nedgången hos de svenska och europeiska fordonstillverkarna visar på ett för starkt beroende av den europeiska marknaden.

Vill se ökad asien-export

Sårbarheten och beroendet av europeiska fordonstillverkare kan minskas genom ökade aktiviteter på andra marknader. Studien visar att svenska företag med stor exportandel både växer och är lönsammare än de som saknar export.

– För att kunna växa på sikt måste företagen inte bara öka sin exportandel utan även fokusera mer på tillväxtmarknaderna. I dagsläget är de svenska leverantörerna alltför exponerade mot de traditionella marknaderna, konstaterar Per Nordberg.

Europamarknaden står dock för tre fjärdedelar av exporten av svenska fordonskomponenter, en stagnerande marknad där produktionen av både bilar och kommersiella fordon minskat.

Den stora globala tillväxten skedde under samma period i Asien, där till exempel Kina dubblade sin bilproduktion. Den svenska exporten till Asien ökade visserligen något under perioden, men långt ifrån i samma utsträckning som hela marknadstillväxten. Asien står i dagsläget endast för en tiondel av den svenska exporten, samtidigt som regionen fram till 2019 väntas få den största tillväxten för både bilar och kommersiella fordon.


Läs mer