Så lockar attraktiva städer nya etableringar

Myndigheten Tillväxtanalys har undersökt hur olika länder arbetar med att skapa attraktiva städer för näringsliv och individer.

Uppdraget är att bistå regeringen i arbetet med den nya Exportstrategin. Rapporten är en del av detta uppdrag för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar och kompetens, genom att undersöka vad några av Sveriges konkurrentländer gör.

600 städer står för 60 procent av världens totala BNP – varav flertalet i Asien. Att skapa attraktiva platser för individer och näringsliv ligger därför högt upp på agendan i många regioner och städer. Det som eftertraktas är verksamhet med högt kunskapsinnehåll då det driver innovation och produktivitet.
Seattle i USA satsar på att skapa förutsättningar för att få bättre utväxling på sina goda relationer med Asien, inte minst Kina.
I Kanadas Montréal anordnas lokala rundabordssamtal löpande för att korta ner tiden mellan lokala förbättringsidéer och provinsiellt och federalt beslutsfattande. Detta medför en ökad förmåga att snabbt agera för att dra nytta av nyckelhändelser – exempelvis omlokaliseringsöverväganden inom strategiskt viktiga industrier och företagskoncerner.
Porto Alegre i Brasilien har ett nära samarbete med Medical Valley i Tyskland, som genom partnerskap vill skapa globala kluster. Den tyska noden har ett samarbete med 259 nordamerikanska och kinesiska partners, såväl privata och offentliga.
Amsterdam är en innovativ stad med bra infrastruktur och goda logistiska möjligheter. Det tillsammans med tillgång till bostäder, internationella skolor mm bidrar till god livskvalitet och gör att såväl talang som huvudkontor lockas till regionen.

München i Tyskland har en stark bas i tillverkningsindustrin som satsar alltmer på digitalisering, en viktig attraktionsfaktor för innovation och talang inom IT. Tillgången till starka universitet och forskningsmiljöer är viktiga attraktionsfaktorer. För att främja stadens attraktionskraft förbättras förutsättningarna för nystartade företag, utvecklas samverkan mellan forskning och näringsliv samt att stöttas tillgången på kompetens.
Efter att ha brutit sig loss från Andhra Pradesh har den nya delstaten Telangana, med huvudstaden Hyderabad, lanserat flertalet nya investeringsfrämjande policyer och lockat till sig nya investeringar i mångmiljardklassen inom bland annat IT- och läkemedel.

Chongqing och Shenzhen i Kina är i viss mån varandras motpoler. Chongqing vänder sig i första hand mot den inhemska marknaden, samtidig som Shenzhen försöker bygga ett globalt varumärke. Chongqing är västra Kinas industriella och ekonomiska bas.
Regionen stöds av några av de mest förmånliga investeringsprogrammen i landet och här byggs västra Kinas största logistikcentra och kluster inom fordonstillverkning växer fort. Shenzhen är redan en av Kinas modernaste och mest utvecklade städer, med avancerad tillverkning och landets mest betydelsefulla logistikcentra. Staden var den första ekonomiska frizonen i Kina.

De japanska städerna Fukuoka och Naha ligger relativt långt från Japans industriella och politiska centra, men har lyckats med sin uppkoppling med hjälp av flygplatser och IT-infrastruktur. De har båda en ambition som en port till Asien för japanska företag, och omvänt till Japan från grannländer. Båda städerna/regionerna har framgångsrikt lyckats attrahera ett betydande inflöde av företagande inom den kunskapsintensiva IT-industrin.
De federala stöden för regional utveckling i USA uppgår bara till 15 miljarder dollar per år. Räknar man in delstatliga och lokala stöd för regional utveckling är man uppe i 95 miljarder dollar.

Genom EUs regionalfond fördelas närmare 49 miljarder euro d v s mer än tre gånger högre stöd än i USA. En stor svaghet i USA är den ålderdomliga och ofta illa underhållna infrastrukturen som fått allt mindre federala bidrag via skatter.
En generell trend i världen är att attraktionskraften ofta underbyggs med ekonomiska incitament för att öka attraktionen gentemot andra städer, men även för att framstå som en fördelaktig plats internationellt.
En generell iakttagelse är att tilltron till IT och övrig infrastruktur är stor.


Läs mer