Färre omkommer i vägtrafiken

januari 8, 2014 Forskning , Sjöfart , Transport

Antalet omkomna inom vägtrafiken minskade till 264 personer under 2013, enligt preliminära uppgifter från Transportstyrelsen. Det är den lägsta siffran sedan andra världskriget. Även inom luftfart minskade dödstalen medan de ökade inom sjöfart och järnväg.

Transportstyrelsen har sammanställt preliminära uppgifter om omkomna i transportsystemet för 2013 inom järnväg, luft, sjö och väg.

Trots att 264 personer omkom i den svenska vägtrafiken år 2013 är det den lägsta nivån sedan 1944. År 2010 omkom 266 personer och 2012 omkom 285 personer. Som mest omkom 1 313 personer båda åren 1965 och 1966.

– Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete av många aktörer som lett till denna gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling. Det innebär att etappmålet om högst 220 omkomna i trafiken år 2020 som Riksdagen beslutade om år 2009, sannolikt kommer att nås, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Bland de åtgärder som kan förklara minskningen är den kontinuerliga utbyggnaden av mötesfria vägar, säkrare fordon, sänkta hastigheter och kommunernas arbete med att förbättra trafikmiljön i tätorterna.

Antalet personer som skadades allvarligt i vägtrafiken ökade för första gången sedan 2008. Under 2013 skadades 4 681 personer allvarligt. Hela ökningen med 6 procent jämfört med 4 433 år 2012 beror på att fler cyklister skadats allvarligt. Nästan hälften (47 %) av alla allvarligt skadade är cyklister.

Inom järnvägstrafiken ökar antalet omkomna. 99 personer förolyckades under 2012 medan motsvarande siffra för 2013 är 109. Ingen passagerare eller anställd inom järnvägstrafiken avled. De allra flesta som förolyckas (100) är personer som vistats i spårområdet. Majoriteten av alla personolyckor brukar bli klassificerade som självmordshändelser. Den näst största olyckskategorin är plankorsningsolyckor och 2013 var det nio plankorsningstrafikanter som avled.

– Olyckor och tillbud för arbete i spårmiljö har en minskad trend och vi bedömer att våra tillsynsinsatser under de senaste åren bidragit till detta. Till exempel har ett prioriterat område varit tillsyn mot infrastrukturförvaltare och mot järnvägsföretag som huvudsakligen arbetar med underhåll av järnvägsinfrastrukturen, säger Staffan Widlert.

Inom linjefart och charter har ingen omkommit eller skadats allvarligt med ett svenskregistrerat luftfartyg på mer än tio år. Under 2013 var antal allvarligt skadade nio personer vilket är det lägsta värdet under den senaste 10-årsperioden. Under 2012 skadades 20 personer allvarligt. Samtliga allvarligt skadade var inom kategorin allmänflyg.

Inom svensk yrkessjöfart omkom två personer under 2013, att jämföra med en 2012 och två under 2011. Inom fritidsbåtslivet omkom 36 personer vilket var fler jämfört med 2012 då 24 personer omkom men färre jämfört med 2011 då 40, personer omkom. Trots att det var en fin sommar 2013 inträffade något färre olyckor inom fritidsbåtslivet än genomsnittligt under juli. Jämfört med 2012 inträffade betydligt fler olyckor under våren och hösten 2013.

Statistik och analyser över olyckorna under 2013 för järnväg, luftfart, sjöfart och väg finns i rapporten “Trafiksäkerheten i Sverige 2013” som finns på Transportstyrelsens webbplats.

Länk till rapporten i pdf


Läs mer