Den svåra hamnkonflikten trappas upp

APM Terminals har beslutat om lockout i containerhamnen i Göteborg från 19 maj. APM motiverar den med att “skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört.”

Under lockouten utförs endast begränsad service under dagtid åt hamnens kunder. Under senaste halvåret har APM tappat cirka 20 procent av normal kapacitet i containerhamnen, Det  motsvarar ca 2 000 TEU-containrar per vecka eller totalt 50 000 TEU.

Konflikten gör nu att bland annat Stora Enso tvingats styra om betydande godsmängder från tåg till lastbil och till andra hamnar. Företaget har skrivit brev till infrastrukturminister Anna Johansson med en uppmaning till regeringen att ingripa.

Tidigare i år gav regeringen Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är att en arbetsgivare trots tecknat kollektivavtal, ändå utsätts för konflikt.

I brev till sina medlemsföretag meddelade Sveriges Hamnar i april att man beslutat införa en ny branschpolicy riktad specifikt mot Hamnarbetarförbundet. Det har uppenbarligen fördjupat konflikten som nu pågått i 1,5 år.

Den nya policyn innebär att arbetsgivarna under första halvåret 2017 avvecklar alla rättigheter som Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar runtom i landets hamnar har och som går utöver lagstiftningens minimikrav.

Hamnarbetarförbundet säger nej till att teckna så kallat hängavtal till Transport. Hamnarbetarförbundet menar att förbundet då bara skulle bli en osjälvständig underavdelning till Transport. Hamnarbetarförbundet har begärt förhandlingar med Sveriges Hamnar om att få teckna ett eget kollektivavtal vilket dock nekats.

Hamnarbetarförbundet, som funnits i över 40 år, anser att svensk och internationell arbetsrätt och praxis ger dem rätt att bilda ett självständigt förbund med rätt att förhandla och därmed även sluta egna avtal med motparten. Att det finns ett kollektivavtal med ett annat fackförbund innebär inte att Hamnarbetarförbundet förbjuds att verka för ett eget kollektivavtal, vilket flera gånger slagits fast av  Arbetsdomstolen.

Att konflikten nu drabbar stora svenska exportföretag gör en lösning extra viktig. Men samtidigt tvekar både regeringen och de flesta partierna i riksdagen att bryta den svenska modell som säger att politikerna inte ska blanda sig i fackliga konflikter. Strejker är för övrigt numera mycket ovanliga i Sverige jämfört med flertalet andra länder.


Läs mer