Transportbehoven ändras när världens energikarta ritas om

november 27, 2012 Åsikt , Logistik , Miljö/CSR , Transport
Transportbehoven ändras när världens energikarta ritas om

Oljeraffinaderi i Grangemouth, Skottland. Fossila bränslen subventioneras idag sex gånger mer än förnyelsebar energi som vind- och solkraft. Foto:Wikipedia

Världens energikarta håller på att ritas om dramatiskt. Betydande förändringar i produktion, distribution och handel med energi väntas redan det närmaste decenniet.

Det är huvudbudskapet i IEA:s (International Energy Agency’s) årliga World Energy Outlook 2012, som presenterades i London nyligen.

Ökad utvinning av olja och skiffergas i USA är den främsta orsaken. Enligt IEA:s rapport väntas USA gå om Saudiarabien som världens största oljeproducent redan omkring år 2020. Det innebär att USA kan komma att bli än mindre benäget att minska sina gigantiska koldioxidutsläpp, när belastningen på bytesbalansen minskar.

Europa mindre Ryssland-beroende

För tankrederierna är detta dåliga nyheter. En stor del av deras transporter har länge gällt oljeprodukter till Nordamerika. Samtidigt blir energisystemen alltmer mer effektiva. Det innebär att USA kan gå från att importera till att exportera olja år 2030.
Det medför att Mellanösterns stora oljereserver i ökad utsträckning kommer att gå mot Asien, Norges till Europa och Sydamerikas kommer att konsumeras där.

De geopolitiska och strategiska följderna blir sannolikt betydande. USAs intresse för militära aktioner i Mellanöstern kommer att minska. Nya gasproducerande länder i Nordafrika, med Algeriet i spetsen, kommer att förse Sydeuropa med energi, vilket minskar Europas energiberoende av Ryssland.

Utsläppen fortsätter öka

World Energy Outlook pekar på att fossila bränslen kommer att förbli det dominerande energislaget de närmaste decennierna. Det gör att koldioxidutsläppen kommer att fortsätta öka, oavsett vad den kommande Doha-rundan* ger för resultat.

IEA pekar också på att många länder idag skattesubventionerar fossila bränslen, istället för att beskatta dem. Subventioner som går till fossila bränslen uppgick 2011 till drygt 3 000 miljarder SEK. Det innebar en ökning av statssubventionerna med
30 procent sedan 2010. trots politiska utfästelser om att minska eller ta bort dessa subventioner som gör att världens skattebetalare subventionerar klimatförändringen. Fossila bränslen subventioneras idag sex gånger mer än förnyelsebar
energi som vind- och solkraft.

IEA-rapporten innehåller också en analys av arbetet för ökad energieffektivitet. Här finns fortfarande stora vinster att hämta. Studien pekar på vikten av att gynna investeringar som främjar effektivare energianvändning. Den diskuterar också vikten av energieffektivisering för att klimatmålet om att begränsa den globala uppvärmningen ska kunna uppnås.

De förnyelsebara energikällorna växer dock som andel av den totala energiproduktionen. 2035 väntas de enligt IEA stå för en tredjedel av all producerad el.

Av Gösta Hultén

*Syftar på FNs årliga klimatmöte som inleds idag i Doha, Qatar. F ö det artonde i ordningen.