Satsa på infrastruktur och kompetens 2012

januari 16, 2012 Åsikt

DEBATT: Bygg Norrbotniabanan, lös problemen med färjetrafiken Umeå-Vasa, återuppta logistikutbildningarna i Vännäs och starta kvalificerad exportutbildning i Skellefteå! Det uppmanar Thor Persson och Jan Bergmark, ordförande respektive vd för Västerbottens handelskammare, i ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren.

Vi har hunnit en bit in på år 2012. Inför ett nytt år har vi alla olika förväntningar och förhoppningar. Näringslivet i allmänhet och Västerbottens handelskammare i synnerhet har prioriterat ett axplock med “heta åtgärder” som förhoppningsvis ska infrias eller starta under det kommande året. Mycket handlar om satsningar i infrastruktur, men också om kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Järnvägar är på allas läppar och det viktigaste är ett snabbt och positivt beslut om att Norrbotniabanan ska byggas. Hela Sverige är beroende att av en sammanhängande transportled från norr till söder. Regeringen är alltför passiv i denna fråga och måste visa på handling!
Basindustrier inom gruv- och skogsnäringen, men också inom verkstadsindustrin, kan aldrig överleva på sikt särskilt med tanke på den allt större globala konkurrensen om inte möjligheterna finns att att leverera produkter och tjänster till kunder runt om i världen.
Förutom fler spår behövs fler operatörer som är villiga att bedriva godstrafik på järnväg i Norrland. Green Cargo i all ära men för att pressa transportkostnaderna behöver de konkurrenter, Godstrafiken är den bärande framgångsfaktorn på järnväg. Persontrafiken kan ses som grädde på moset.

Färjetrafiken mellan Umeå-Vasa måste få en långsiktig lösning. Transporterna över Kvarken är en mycket viktig länk för att utveckla handeln mellan de nordiska länderna och i första hand Ryssland. E12:an är den närmaste vägen mellan Norge, Sverige och Finland. Här finns också de viktiga kulturella och kompetenshöjande aspekterna i ett utvecklat utbyte mellan länderna.
Det här har våra vänner i Finland och våra närmaste grannar i Österbotten förstått betydligt bättre än på den svenska sidan, inte minst då på regeringsnivå.
När det gäller flyget önskar Handelskammaren att inlandskommunerna i Västerbotten kan enas om en “storflygplats”. I längden är det inte ekonomiskt hållbart att finansiera flygplatser i ett flertal inlandskommuner. Och på tal om flygplatser, nu krävs en omedelbar ombyggnation av flygplatsen i Umeå. I första hand gäller detta terminalen för ankommande trafik och här pågår ett intensivt arbete för att snabbt starta en ombyggnad.
På vägområdet behöver också beslut tas om en kraftig upprustning av E4:an mellan Umeå-Skellefteå. Den “norra pulsåderns” trånga sektor finns mellan Umeå och Skellefteå. Varför?
I Umeå förordar Handelskammaren det inre alternativet i vägpaketet, det vill säga en tunnel där Västra länken ansluter till den norra länken på E12:an.
När det ändå grävs och byggs för nya vägar är förhoppningen att förslaget om kilometerskatt för alltid begravs i någon av dessa gropar. Och, på tal om grävning, Handelskammaren räknar med utökad gruvbrytning i länet och framförallt att Svartlidengruvan får sitt miljötillstånd och att gruvan i Fäbodliden/Lycksele äntligen kan starta.

Men det är inte bara infrastruktur som finns på agendan. Kompetens är ledordet för att det norrländska näringslivet ska överleva på lång sikt inom alla branscher och näringar. Förutom det självklara att näringslivet måste utveckla och fördjupa samarbetet med universiteten vill vi också för att vara riktigt jordnära slå ett slag för att logistikutbildningarna återupptas i Vännäs, att en kvalificerad exportutbildning startar i Skellefteå och sist, men inte minst, att vi alla verkar för att fler huvudkontor lokaliseras till Västerbotten.
Om alla drar sitt strå till stacken kan vi med all säkerhet hoppas att år 2012 blir ett framgångens år för Västerbotten!

Thor Persson
Jan Bergmark

Länk till hela debattinlägget i Västerbottens-Kuriren


Läs mer