Näringslivets Transportråd kritiserar höjda banavgifter

september 24, 2013 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Näringslivets Transportråd är kritiskt till de kraftigt höjda banavgifter som redan beslutats och de ytterligare höjningar som anges i Trafikverkets förslag till Nationell Plan för transportsystemet 2014–2025 som nu är ute på remiss.

Näringslivets Transportråd välkomnar regeringens satsning att underlätta den omställning som EUs svaveldirektiv från januari 2015 innebär. Svaveldirektivet innebär kraftigt ökade bränslekostnader och därmed ökade transportkostnader för industrin i Sverige.

I propositionen föreslås en tillfällig ökning av anslagen till Sjöfartsverket på totalt 900 miljoner. Budgetpropositionen skapar därmed förutsättningar för en sänkning av farledsavgifterna till nytta för rederier och näringsliv. De av regeringen föreslagna åtgärderna täcker dock inte de ökade kostnaderna till följd av svaveldirektivet men är ett steg i rätt riktning. Dock behövs fler åtgärder för att bevara och förstärka konkurrenskraften, menar rådet.

Huvuddelen av regeringens satsning på sjöfarten och basindustrin är tidsbegränsad till tre år men de nya svavelreglerna är permanenta.Näringslivets Transportråd är däremot kritiskt till de kraftigt höjda banavgifter som tidigare beslutats och de ytterligare ökningar som föreslås av Trafikverket.

Totalt beräknas uttaget av banavgifter uppgå till 22,8 miljarder kronor under planperioden 2014–2025. Transportrådet föreslår att en omprövning sker av det
regeringsbeslutet om höjda banavgifter till och med år 2021 och fortsatta höjningar till 2025.

“Det är inte rimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som inte ännu levererats. Det är först med en bättre underhållen infrastruktur som det är rimligt att ta mera betalt för den” skriver rådet.

Transportrådet anser att medel bör avsätts till en särskild marknadspott, där Trafikverket ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som kan dyka upp p g a strukturförändringar, omläggning av logistiska flöden och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet.

“En sådan investeringspott skulle skapa en ökad flexibilitet”.

Näringslivets Transportråd ser det som positivt att regeringen föreslår en ny anslagsstruktur från 2014 som innebär att de separata anslagen för Väghållning och Banhållning ersätts med ett trafikslagsövergripande anslag för investeringar för att utveckla transportsystemet och ett trafikslagsövergripande anslag för åtgärder som syftar till att vidmakthålla den befintliga infrastrukturens funktion.

Fokus måste nu enligt Näringslivets Transportråd läggas på att påskynda slutförandet av redan beslutade centrala stråkprojekt, som ännu inte färdigställts.

  • Kraftsamla och påskynda viktiga infrastrukturprojekt för gods.
  • Tidigarelägg åtgärder som ökar tillgänglighet, kapacitet och framkomlighet.

På järnvägsområdet har Transportrådet prioriterat tre centrala godsstråk:

  • Dubbelspår Hallsberg – Mjölby, för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen.
  • Investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan väster om Vänern.
  • Dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn

Dessa tre stråkprojekt har varit beslutade i tidigare infrastrukturplaner, men ännu inte slutförts, påpekar rådet.


Läs mer