År 2020 fanns 585 handelsområden i Sverige

Det fanns 585 handelsområden i Sverige 2020. Antalet anställda inom detaljhandel i dessa handelsområden uppgick till drygt 168 000 personer. Samtidigt fanns fler än 3 700 verksamhetsområden.

Antalet arbetsställen inom detaljhandel, belägna i handelsområden, uppgick 2020 till knappt 16 000.

Handelsområdenas areal ökade med mer än 2 000 hektar mellan 2015 och 2020, från knappt 7 000 till knappt 9 000 hektar. Det är en ökning på mer än 30 procent. Ökningen har skett i alla Sveriges län. Störst var ökningen i Stockholms län, där mark med handelsområden ökade med nästan 500 hektar, från drygt 1 300 till omkring 1 800 hektar.

Industriområden och företagsparker dominerar bland verksamhetsområdena

Antalet verksamhetsområden 2020 uppgick till fler än 3 700. Verksamhetsområdena bestod av 82 000 arbetsställen, där det sammanlagt arbetade nästan 2 miljoner personer.

Verksamhetsområdena delas in i fem olika områdestyper. Sett till antalet verksamhetsområden är områdestypen ”Område med industri, handel, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik” helt dominerande. Områden av den typen uppgår till 3 333 områden, vilket motsvarar 89 procent av alla verksamhetsområden.

Antal verksamhetsområden per områdestyp

Områdestyp                                                                           Antal verksamhetsområden

Djur- och nöjespark 35
Flygplats 58
Område med högre utbildning och vård 176
Område med industri, handel, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik 3 333
Täkt- och gruvområde 141

                                                                                                                                       Totalt 3 743

Källa: SCB

Gällivare och Kiruna har störst yta med verksamhetsområden

Gällivare kommun har störst areal med verksamhetsområden, 7 700 hektar, följt av Kiruna med 4 500 hektar. En betydande andel av ytan med verksamhetsområden i Gällivare och Kiruna består av täkt- och gruvområden samt den områdestyp som innehåller industri, handel, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik.

Göteborg har tredje störst yta med verksamhetsområden, 3 700 hektar. I Göteborg domineras verksamhetsområdena av industri, handel, företagsparker, tekniska anläggningar och logistik, men de har också ett betydande inslag av områden med högre utbildning och vård. Stora arealer med verksamhetsområden finns också i kommuner som Skellefteå, Gotland, Borås, Uppsala och Malmö.

Öppna geodata

Verksamhetsområden och handelsområden analyseras med fördel med hjälp av GIS (geografiska informationssystem). Ladda ner GIS-skikt med polygoner för SCB:s verksamhetsområden: SCB:s öppna geodata

Definitioner och förklaringar

SCB definierar verksamhetsområde som ett bebyggelseområde om minst 3 hektar, som utgörs av en koncentration av arbetsställen eller som präglas av en storskalig och industriell markanvändning, och har minst ett arbetsställe.

Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, täkt- och gruvområden, områden med industri, handel, företagsparker, högskolor, universitet och vårdinrättningar.

SCB definierar handelsområden som ett bebyggelseområde som utgörs av en koncentration av arbetsställen inom detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av:
1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

Statistik över verksamhetsområden och handelsområden redovisas med uppgifter om areal, antal arbetsställen och antal anställda inom området. För verksamhetsområden redovisas dessutom bransch enligt Svensk näringslivsindelning (SNI 2007), baserat på de arbetsställen som ingår. Tanken bakom verksamhetsområden och handelsområden har varit att kombinera uppgifter om ekonomisk verksamhet och markanvändning för ett bestämt geografiskt område.

Verksamhetsområden och handelsområden kompletterar varandra. Dessa två typer av områden kan också överlappa varandra geografiskt, och kan användas tillsammans som geodata för analys i GIS (geografiska informationssystem).

Som nämnts ovan utgår handelsområden enbart från att en koncentration av detaljhandelsföretag förekommer på platsen. Verksamhetsområden är, till skillnad från handelsområden, framtagna för redovisning av alla i respektive område förekommande branscher, oavsett SNI-kodning på verksamheterna. Verksamhetsområdena är också knutna till viss markanvändning. Geografiska överlapp mellan handelsområden och verksamhetsområden förekommer särskilt på platser med blandad verksamhet, där verksamhetsområdena utgör mark för handel och industri men där det också finns koncentrationer av detaljhandel som bildar handelsområde. Det kan till exempel vara fråga om ett tidigare industriområde, som är under omvandling till externt handelsområde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten Verksamhetsområden och handelsområden 2020

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen