Miljökraven ökar på godstransporter

februari 24, 2012 Transport
Miljökraven ökar på godstransporter

Dubbelt så många speditörer känner högre miljökrav på sig nu jämfört med 2007. Det framgår av undersökningen ”Kombitrafiken – Attityder & Trender 2012”. Den visar också att 33 procent av transportköparna är beredda att betala mer för miljövänliga transporter.

Kombitrafiken – möjligheten att kombinera olika transportslag- drabbades av ett svårt bakslag när den största operatören CargoNet i höstas beslutade sig för att lägga ner sin svenska verksamhet med slutligt datum den sista mars 2012. Godstransportrådet Skåne & Blekinge som ligger bakom rapporten har länge arbetat för att öka användningen av kombinerade transporter och ser med oro på utvecklingen mot fler lastbilar på vägarna vilket rimmar illa med Sveriges åtaganden inom miljöområdet.
 

Attitydundersökningen, som kommer att presenteras vid KombiSyd-konferensen den 1 mars i Malmö, är den tredje som görs bland sydsvenska aktörer (tidigare 2007 samt 2009). Undersökningen visarpå på brister i infrastruktur samt marknadens tro på affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter. Även om medvetandet höjts hos såväl godstransportköpare som speditörer, så krävs det en hel del åtgärder inom såväl infrastruktur som kommunikation för att göra kombitrafiken till ett attraktiv och reellt alternativ:

• 86 % av speditörerna har högre miljökrav på sig idag, jämfört med 50 % vid undersökningen 2007.
• En klar majoritet av speditörer ser stora affärsmöjligheter i att erbjuda kombinerade transporter.
• 33 % av godstransportköparna kan tänka sig att betala mer för miljövänliga transporter. Speditörer tror å sin sida i låg utsträckning att kunder är villiga att betala extra.

Konferensen ”Kombitrafiken – Hinder och Möjligheter”, som går av stapeln den 1 mars på Malmö Börshus samlar marknadens aktörer såväl som politiker och markerar slutet på det treåriga projektet KombiSyd. Undersökningen finns bifogad och presenteras i sin helhet vid konferensen den 1 mars på Malmö Börshus.
 

Godstransportrådet är en politiskt oberoende sammanslutning som arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika trafikslag och ska fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. Godstransportråden finns indelade i sex geografiska regioner från Malmö i söder till Luleå i norr.