Fler inre vattenvägar i Sverige

juli 22, 2019 Sjöfart

ivv.png (3509×2484)Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar – det som gemensamt kallas inre vattenvägar. De nya områdena omfattas av skärgårdsområden norr om Göteborg, delar av ostkusten från Kalmarsund i söder till Öregrundsgrepen i norr samt Göta kanal. 

– Vi bedömer att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart är stort och vi är glada över att kunna möjliggöra ytterligare områden för trafik. En ökad trafik på våra inre vattenvägar utvecklar och förbättrar transporterna i Sverige. När mer gods kan flytta över från landsväg till vattenväg gör det transportsystemet både säkrare och mindre påfrestande för miljön, kommenterar Johan Skogwik, sektionschef på Transportstyrelsen.

Farlederna ska göras trafikerbara

Till största delen är farlederna i dessa områden anpassade för viss mindre handelssjöfart och för fritidsbåtar. Farlederna har mycket varierande kapacitet vad gäller vilken storlek på fartyg som kan trafikera. För att möjliggöra trafik för fartyg anpassade för inlandssjöfart, så kallade IVV-fartyg, behöver farledernas djupförhållanden undersökas. Därför har Sjöfartsverket i samarbete med Trafikverket påbörjat sjömätning av farleder. Resultatet kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella kapacitetshöjande åtgärder och förbättringar av den befintliga utmärkningen som är nödvändiga för att göra farlederna trafikerbara för inlandssjöfart.

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader. Detta efter att de skickats till EU-kommissionen för notifiering och uppdatering av förteckningen över EU:s inre vattenvägar.