Stora utsläpp från inrikes sjöfart

maj 7, 2019 MILJÖ/CSR , SJÖFART

Nya beräkningar fårn SMHI visar att utsläppen från inrikes sjöfart är dubbelt så stora än men tidigare trott. Med den nya beräkningsmetoden som SMHI utvecklat uppgår utsläppen till 662 000 ton, varav den kommersiella trafiken står för 488 000 ton och resterande kommer från fritidsbåtar.

Enligt nuvarande officiella statistik från Naturvårdsverket, publicerad 2018, har utsläppen från kommersiell inrikes sjöfart minskat med cirka 50 procent mellan åren 2010-2016, vilket Naturvårdsverket förklarar med att användningen av lättare eldningsoljor ökat markant sedan 2010 och ersatt tunga eldningsoljor. Naturvårdsverket understryker att statistiken är osäker på grund av brister i inrapporteringen av bränsleanvändningen.

–  Svensk Sjöfart har under lång tid noterat att statistiken över sjöfartens utsläpp av växthusgaser, både inrikes och utrikes, varit bristfällig och bedömer det som icke troligt att en halvering av utsläppen ägt rum under 2010-2016. Detta uppmärksammas bland annat i Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft i vilken näringen konstaterar frånvaron av tillförlitlig statistik samt välkomnar att myndigheter fått i uppdrag av Regeringen att utveckla mätmetoderna. Således välkomnar vi även att frågan får ökad uppmärksamhet, kommenterar Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig för Svensk Sjöfart.

Sjöfarten är mycket effektiv och transporterar stora volymer passagerare och gods till en förhållandevis liten energiförbrukning. Inrikes sjöfart stod för 36 procent av transportarbetet år 2014 enligt beräkningar gjorda med trafikverkens gemensamma prognosmodell, vilket belyser sjöfartens effektivitet; det vill säga ett stort transportarbete med väldigt låga relativa utsläpp, skriver Svensk Sjöfart.

– Att vi i Sverige har aktörer som är villiga att investera, bidra till innovationer och visa vägen för en omställning är en absolut förutsättning för att nå klimatmålen både nationellt och globalt. En utmaning är dock att uppnå en tillräckligt hög grad av lönsamhet i omställningen. För detta krävs medvetna strategiska satsningar både från industrin och från statens sida. Utvecklingen kommer att innebära behov av investeringar, utveckling av ny teknik och nya lösningar, kommenterar Fredrik Larsson.

För att uppnå den förändring som krävs för fossilfrihet är det nödvändigt att alla huvudaktörer som transportköpare, hamnar, akademi, marinteknikföretag, varv, energileverantörer, myndigheter, politiker och rederier samarbetar.

– De stora hindren för att uppnå klimatmålet är i första hand inte tekniska, även om dessa finns med som en del. Istället handlar det snarare om tillgången på fossilfria drivmedel och hållbara energikällor, tillgången på väl fungerande finansiella instrument som möjliggör miljö- och klimatinvesteringar och en effektiv användning av ekonomiska styrmedel i form av skatter och avgifter som styr i rätt riktning. För att påskynda en omställning behöver lönsamheten öka och ekonomiska styrmedel anpassas så att en miljö- och klimatvänlig flotta stimuleras. Ett ökat fokus på forskning och innovation är centralt för att uppnå klimatmålen inom sjöfarten, varför vi välkomnar regeringens satsning på sjöfartsforskning som lanserades förra veckan, kommenterar Fredrik Larsson.


Läs mer