Malmö tar fronten vad gäller textilåtervinning

oktober 28, 2019 Logistik , Miljö/CSR

SIPTex pilotanläggning som stod i Alvesta 2016-2018. Foto Sysav.

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, har fattat beslut om en investering för att bygga världens första automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell skala. Den automatiserade anläggningen kommer att byggas i Malmö med driftstart sommaren 2020.

Anläggningen är tredje steget i det Vinnova-finansierade projektet SIPTex (Svensk Innovationsplattform för Textilsortering) som syftar till att öka materialåtervinningen av textil och bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Av de över 120 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden årligen materialåtervinns bara knappt 5 procent. Dagens manuella sortering matchar inte kraven från textilåtervinnare och modeföretag. Automatisk sortering är därför en nyckel för att skapa cirkulära textilkretslopp.

De nya anläggningen använder nära-infraröd och visuell spektroskopi för att sortera blandat textilavfall efter marknadens behov avseende fibersammansättning och färg. Produkterna kan sedan gå vidare till fiber-till-fiber-återvinning och spinnas till ny tråd.

– Marknaden för recyclingprodukter är i sin linda, men en rad textilproducenter har satt upp mål för ökad användning av återvunna textilfibrer till 2025/2030. SIPTex blir länken som idag saknas mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, kommenterar Peter Engström, vd Sysav.

Många modejättar bakom

Textilprojektet finansieras av leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium med, bland annat, olika textilaktörer som Gina Tricot, H&M, Human Bridge,  IKEA, KappAhl m fl.

Ett av målen med SIPTex är att bidra till en större marknad för kvalitetssäkrade recycling-produkter. För att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil globalt krävs investeringar, och samarbete mellan både producenter, sorterare och materialåtervinnare. I projektet deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter.

– Denna investering är ett bra exempel där vi som offentligt ägt bolag med ekonomisk långsiktighet visar vägen mot framtidens hållbara lösningar. Privata aktörer begränsas ofta av allt för kortsiktiga krav på återbetalning och avkastning, kommenterar Peter Engström.

Förväntade effekter och resultat
Projektet bidrar till Sveriges position som föregångsland inom cirkulär ekonomi och arbetar mot sex effektmål som förväntas vara uppfyllda fem år efter avslutat projekt:

  • Ökad cirkuläritet i textila värdekedjan
  • Bidrag till säkrad råvarutillgång för textilproducenter
  • Etablerad automatiserad textilsorteringskapacitet i Europa
  • Fungerande marknader för återvinningstextilier
  • Etablerat ”ekosystem” av aktörer längs den textila värdekedjan
  • Införda styrmedel för mer cirkulära textilkretslopp och strategier för riskfri användning av återvunna textilfiber

Sysav, ett avfallsföretag som ägs av 14 kommuner, kommer att investera och bygga anläggningen som i fulldrift har kapacitet att sortera 16 000 ton textil per år och bemannas av sju personer i tvåskift. Projektet finansieras även av Vinnova via projektet Utmaningsdriven innovation.