“Återinför godstransportrådet”

februari 3, 2023 Logistik
“Återinför godstransportrådet”

Tillförlitliga godstransporter stärker näringslivsklimatet och får företag att investera i Sverige. Regeringen, som säger sig vilja prioritera godstrafik för jobb och tillväxt, borde därför ge strategin en välbehövlig nystart, skriver Svenskt Näringsliv infrastrukturexpert Nils Paul i en debattartikel på sajten Altinget

Det är helt centralt att Sverige har en väl underhållen infrastruktur med tillräcklig kapacitet och en konkurrensutsatt marknad för transporttjänster. Med många nya industrietableringar om hörnet och ökat transportbehov är fungerande logistik en avgörande pusselbit.

Fullt på järnvägsspåren

Transporterna väntas öka med 1,8 procent per år fram till 2040.

Tillväxtprognosen kan dessutom vara i underkant. Dels tillkommer transittrafik av gods genom Sverige, dels finns troligen en underskattning av distributionstrafik på väg i tätorter.

I ett läge då kapacitetsutnyttjandet av järnvägen är ansträngt borde debatten om tilldelning av tåglägen även ges större utrymme. 

Just mot bakgrund av Trafikanalys utvärdering och näringslivets skriande behov är det hög tid att gå från utredning och analys till åtgärder. Företag som står inför investeringsbeslut här och nu måste veta att transporterna kommer att fungera. 

Regeringen borde därför bjuda in näringslivet för en nystart av godstransportstrategin. Om uppdateringen ska bli meningsfull måste en ny strategi tydligare knyta an till infrastrukturplanering och samordnas med övriga relevanta strategier och uppdrag kring exempelvis export, handel och elektrifiering liksom med regeringens särskilda samordnare för företagsetableringar och expansioner i nordligaste Sverige. Flaskhalsar för godset behöver identifieras och åtgärdas och det eftersatta underhållet av infrastrukturen bör återtas senast år 2030.

Regeringen bör också återupprätta godstransportrådet som avvecklades förra hösten. Trafikanalys utvärdering visade att rådet i huvudsak varit ett forum för internt informationsutbyte, men ett nytt råd kan ges mer meningsfulla uppgifter och stärkt inflytande, till exempel genom möjligheten att lägga utredningsuppdrag.

Regeringen har alla möjligheter att ge strategin en nystart och skapa ett bättre näringslivsklimat för fler jobb och högre tillväxt.