IT-säkerhet under press

maj 22, 2023 IT/Teknik

SOTI:s senaste rapport bekräftar trenden om att allt fler mobila enheter ute på företagen hanteras centralt. I rapporten uppger svenska verksamheter inom transport och logistik (T&L), detaljhandel och hälso- och sjukvård att de har investerat mer i ny teknik och nya enheter i takt med att personalstyrka och infrastruktur blivit allt mer utspridd. När antalet enheter och datamängd ökar, blir även säkerhetsriskerna fler och behovet av tillförlitliga säkerhetslösningar ökar.

I och med att antalet enheter ökar och större datamängder än någonsin samlas in, processas och lagras, ökar även behovet av lösningar för central hantering, säkerhet och regelefterlevnad.

– Att hantera och underhålla ett stort antal enheter är i sig en stor utmaning, därtill handlar det om att minimera avbrottstid, upprätthålla produktivitet och garantera säkerhet i personalstyrkan. När verksamheten är utspridd, krävs dessutom en mer komplex och dynamisk uppsättning enheter och data som ska kunna säkras och hanteras effektivt, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI, i ett pressmeddelande.

I SOTI:s senaste undersökning deltog 250 svenska IT-chefer inom transport och logistik (T&L), detaljhandel och hälso- och sjukvård. Svaret på frågan ”Vilken sorts IT-teknik och applikationer managerar ni idag som ni inte gjorde för ett år sedan?” gav följande svar:

 

Undersökningen visar alltså på en generell ökning av centralt hanterade enheter, där smarta mobiler (+29 %) och lokal (on-prem) programvara (+22 %) står för den största ökningen.

32 % av de svenska respondenterna i undersökningen uppgav att de dessutom spenderat mer på mobil säkerhet under året som gått.

“Verksamheter har idag tillgång till ny teknik som möjliggör effektiv hantering av mobila enheter och som i realtid kan spåra och kontrollera användandet av de olika enheterna på fältet. Insyn och övervakning är avgörande både för att kunna förebygga, och åtgärda problem direkt när de uppstår.”

Hela rapporten “When Work is Anywhere: Managing Technology’s Role in the Distributed Workforce” finns att ladda ner här.