Delar av Malmbanans järnvägsspår byts ut

februari 28, 2024 Infrastruktur , Transport
Delar av Malmbanans järnvägsspår byts ut

 Malmbanan, en av landets viktigaste järnvägssträckor för malmtransport och persontrafik, genomgår ett omfattande spårbyte på sträckan mellan Gällivare och Råtsi. Bakom detta projekt står Trafikverket, som meddelar att det befintliga spåret är slitet och i behov av omedelbar upprustning.

Projektet innebär en uppdelning av sträckan i två etapper. Den första etappen sträcker sig från Gällivare till Harrå och den andra från Harrå till Råtsi. Orsaken till detta stora arbete är att det nuvarande spåret inte uppfyller kraven för en högsta tillåten axellast (STAX) på 30 ton. På grund av detta har STAX tidigare sänkts till 25 ton, vilket har påverkat kapaciteten för LKAB:s malmtransporter med ungefär 20 procent. För att återställa STAX till 30 ton krävs detta omfattande spårbyte.

Spårbytet kommer att utföras genom att räls, sliper och makadam byts ut med hjälp av specialiserade spårbyteståg och ballastreningståg. Under denna process kommer också kablar att sänkas längre ner i banvallen för att underlätta det fortsatta arbetet.

Malmbanan är en livsnerv för både malmtrafik, persontrafik och övrigt gods i regionen. Den sträcker sig genom varierande terräng, inklusive vildmark med våtmarker och naturreservat, samt fjällurskog längs Kaitums och Lina älvar. Delar av sträckan går även genom områden utan vägar, vilket understryker järnvägens betydelse för regionens infrastruktur.

Tidsplanen för projektet är preliminär och sträcker sig över flera år. Projekteringen för den första etappen, Gällivare-Harrå, pågick under 2023 medan själva spårbytet förväntas äga rum under 2024. Den andra etappen, Harrå-Råtsi, förväntas genomföras under 2025, följt av eventuella efterjusteringar som planeras att slutföras under 2026.

Källa: Trafikverket. Järnvägsnyheter.se
Foto: LKAB