Havsplan på samråd

februari 20, 2018 Infrastruktur , Miljö/CSR , Sjöfart
Havsplan på samråd

Jakob Granit är generaldirektör för Havs-
och Vattenmyndigheten, som kallar till samråd om havsplanerna. Foto: HaV

Nu är det dags för samråd om Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Samrådet pågår under sex månader, mellan 15 februari och 15 augusti. Planerna beslutas av regeringen senast 2021.

– En havsplan är en strategisk plan med stora drag och med framtidsperspektiv. Vi analyserar genom samverkan de behov som samhället har i dag och om tio till femton år, och föreslår sedan hur vi kan lösa dem så att vi får en hållbar användning av våra hav ur ett helhetsperspektiv även för kommande generationer, kommenterar generaldirektör Jakob Granit.

Havsplanering genomförs för alla EU-hav på nationell nivå och genom internationell samverkan för havsområden som är gränsöverskridande. Sverige ska göra tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken.

Havsplanerna ska visa statens samlade syn på användning av havet och ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål. Det är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner.

– Havsplanerna beslutas ytterst av regeringen och blir vägledande för kommuner, regioner, och myndigheter i deras förvaltnings- och planeringsarbete, kommenterar Jakob Granit.

Arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner för svenska vatten har pågått tre år.  Under 2017 hade HaV dialog med över 150 organisationer, kommuner och myndigheter som berörs och fick då många frågor och förbättringsförslag. Flera av dessa finns med i de förslag till havsplaner som skickas ut på samråd till myndigheter, kommuner, regionala organ, bransch- och intresseorganisationer.

– Många olika intressen ska samsas i havet, exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft, marina skyddsområden för djur- och växtliv och försvar. Många verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra kan vara oförenliga, säger Jakob Granit.

 

Läs mer om samrådet om havsplanerna här.