Trafikverket analyserar trenderna i transportsystemet

september 28, 2018 Forskning , Miljö/CSR , Transport

I Trafikverkets färska rapport “Trender i transportsystemet” pekas en rad megatrender ut som kommer att få stor betydelse för framtidens transportsystem. Och digitaliseringen och behovet av ett hållbarare transportsystem genomsyrar allt. 

Nu släpper Trafikverket sin tredje omvärldsanalys “Trender i transportsystemet” – där ljusets sätts på de långsiktiga trender som bedöms kunna få stor inverkan på Trafikverket och transportaktörerna. Rapporten är en uppföljning på den senaste omvärldsanalysen som släpptes 2014, och den pekar ut fem megatrender, alltså förändringar på ett övergripande samhällsplan och som är långsiktiga och globala till sin karaktär, som kan påverka transportsystemet, och de trender som tas upp är digitalisering, hållbarhet, urbanisering, tjänsteekonomi och samhällsrisker.

Även trender i transportsystemet tas upp, de förändringar som sker specifikt i transportsystemet och har sin grund i megatrenderna. Där är trenden mot minskat fossilberoende en viktig aspekt, där  tuffare
politiska styrmedel ses som en förutsättning, något som enligt rapporten är svårt att få politisk enighet om.

I rapporten beskrivs även förändringar i statens och det offentligas roll och styrning. I ett avslutande avsnitt ges en översikt över hur trenderna kan leda fram till olika vägval.

Länk till rapporten (pdf)