Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021

februari 12, 2021 Fastigheter , Infrastruktur , Logistiklägen
Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021

Göteborgsregionen behåller förstaplatsen när Intelligent Logistik rankar Sveriges 25 bästa logistiklägen 2021. Tvåan Helsingborgsregionen knappar dock in poängmässigt, följt av Örebroregionen på delad tredjeplats med formstarka Östgötaregionen som gör ett starkt resultat vad gäller yttillväxt. Stockholm Nord, Eskilstuna, Stockholm Syd, Västerås, Uppsala, Umeå och Sydostregionen klättrar också på listan.

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning den som vill etablera ett centrallager i Sverige. Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, och kriterierna har tillkommit och förfinats för att följa de trender som påverkar var lager placeras. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar
med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat,
och ger en bild av Logistiksveriges utveckling över tid.

Ytor svårskattat kriterium

Ytor är det tyngsta och mest dynamiska kriteriet, och kan ge maximalt 25 poäng. Här vägs lägets befintliga logistikstock in, tillkommande logistikytor över 10 000 kvm de senaste fem åren, samt årets nyetableringar. Den befintliga stocken är svårskattad, men Intelligent Logistik har med hjälp av egen
byggstatistik och data från Newsec gjort en samlad bedömning av lagerstocken, som visar att drygt 95 procent av större lager i Sverige finns i något av lägena på listan.
Av lägena är det Göteborgsregionen har mest befintliga logistikytor, med ca 11 procent av den totala lagerstocken, följt av Jönköping med ca 9 procent. Slår man ihop Stockholmslägena finns dock 17 procent av lagerstocken här. Dock varierar lägena kraftigt i storlek, vilket gör dem svåra att jämföra
sinsemellan. I Göteborgsregionen ingår t ex hela 14 kommuner, medan Helsingborg har
sex kommuner inräknade i sin region. Majoriteten av lägena på listan består av ett
fåtal kommuner.

Inga förändrade kriterier
I år görs inga justeringar i kriteriernas innehåll eller viktning, vilket gör att trendjämförelsen med fjolårets lista blir enklare än vanligt. 2020 gjordes dock flera förändringar, bl a slogs kriterierna för godsflöden och geografiskt läge samman till ett kriterium, samtidigt som betydelsen av det geografiska läget viktades ned något. Kriteriet för kompetens och arbetskraft viktades i sin tur upp, eftersom
frågans betydelse växer i logistiksegmentet. I Europas främsta logistiklägen är kompetensfrågan redan kritisk, och ofta är tillgången till arbetskraft en ”deal breaker” för var etableringar hamnar.
En annan nyhet 2020 var att eltillgång fördes in som ett nytt delkriterium under infrastruktur. Detta för att Sveriges relativt pålitliga och ”rena” el har lockat elkrävande verksamheter till Sverige de senaste åren, och den nu alltmer begränsade nätkapacitet börjar bli en aspekt att ta hänsyn till när man vill etablera större verksamheter. Med den automations- och elektrifieringstrend som nu kommer är logistiksektorn i högsta grad berörd av elnätskapaciteten.

Stark yttillväxt i flera lägen

Stockholm Nord och Östgötaregionen är de stora tillväxtlägena ytmässigt under 2021, med 134 000 respektive 126 000 kvm tillkommande ytor under året. Övriga lägen som har stark yttillväxt under 2021 är Göteborg med 104 000 kvm, Helsingborg med 94 000 kvm, Malmö med 63 000, Jönköping med 60 000 kvm och Örebro med 55 000 kvm.
Stockholm Nord ser även ut att få den starkaste tillväxten framåt ytmässigt, med 280 000 kvm tillkommande ytor som hittills planeras under 2022, följt av Eskilstuna som gör storslam 2022 med 230 000 kvm. Även Halmstadregionen går starkt 2022 med Biltema som bygger närmare 100 000 kvm i Halmstad och Falkenberg under 2022, följt av Jönköping på 77 000 kvm och Norrköping på 70 000 kvm. 2022 års etableringar räknas dock inte in i årets poäng, men får betydelse för rankingen framåt.

Svag yttillväxt hotar listettan

Listan har sedan starten toppats av Göteborgsregionen, och så även i år. I år utmanas regionen dock av Helsingborgsregionen, som haft en stark utveckling de senaste åren och bara hamnar en poäng under Göteborgsregionen på årets lista. Göteborgsregionen har tillsammans med Jönköpingsregionen den största befintliga logistikstocken i Sverige, och har också haft den överlägset största yttillväxten de senaste åren, med 714 000 kvm tillkommande logistikytor under 2016–2020. Men regionens förmåga att få fram detaljplanerad logistikmark i den takt som marknaden kräver har inte varit tillräckligt hög de senaste åren, vilket ser ut att hämma yttillväxten framåt. Under 2021 har regionen bara fyra planerade etableringar, varav tre i Borås, vilket är en svag utveckling ytmässigt med tanke på lägets storlek. Inte heller 2022 är några etableringar i Göteborgsregionen spikade än. Läget har nu ett tydligt underskott på tillgänglig etableringsmark för logistik, och behöver jobba aktivt med etablerings- och markfrågor för att behålla sin position på listan framåt.

 

Läs mer om årets lista, poängsättning och omdömen på intelligentlogistik.com/logistiklagen

Specialutmärkelser 2021:

Varje år delar redaktionen ut några specialutmärkelser till lägen som utmärker sig särskilt på listan. I år får sju lägen utmärkelser:

 

Göteborg behåller förstaplatsen. Foto Göteborgs hamn

Sveriges bästa logistikläge 2021:

Göteborgsregionen 

Motivering: 

Göteborgsregionen är ett exceptionellt distributionsläge genom tillgången till Nordens största containerhamn. Göteborgs hamn har stått stark genom pandemin, med stabila containervolymer och framöver investeras sex miljarder kronor i hamnen, vilket ger goda förutsättningar för framtida tillväxt.  Regionen är i sig en stark konsumtionsmarknad, och ett viktigt säte för svensk exportindustri. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är man ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Göteborg har haft en exceptionell yttillväxt vad gäller logistiketableringar de senaste åren, som mattas av något 2020, men man behåller trots detta förstaplatsen som Sveriges bästa logistikläge. 

 

Nya Kardonbanan. Foto Trafikverket

Årets TPL-läge 2021:

Östgötaregionen 

Motivering: 

Östgötaregionen har ett utmärkt geografiskt läge längs med det stora godsstråket mellan Göteborg/Malmö och Sveriges största konsumtionsmarknad Storstockholmsregionen. 2021 gör man ett urstarkt tillväxtår med 126 000 kvm ny logistikyta, och med ytterligare 90 000 kvm som bli väntas klart 2022. Mer än hälften av de tillkommande ytorna i regionen byggs för tredjepartslogistik, där regionen och särskilt Norrköping har en stark tradition och tillväxt. Tillväxtmöjligheterna framåt är goda så länge ytterligare mark tillförs. Nya godsjärnvägen Kardonbanan ökar också möjligheten till ytterligare hållbara godstransporter i regionen. Östgötaregionen klättrar 2021 till delad tredjeplats på listan, vid sidan av Örebroregionen, och utses till Årets TPL-läge. 

 

Vaggeryd växer intermodalt. Foto Klara Eriksson

Årets hållbarhetsläge 2021: 

Jönköpingsregionen

Motivering:

Jönköpingsregionen har en lång tradition som godsnav och logistikläge, och den befintliga stocken av lager för varuägare och TPL-aktörer är en av Sveriges största. Nu kryper etableringarna söderöver – och där är tillgängligheten till kombiterminalen i Vaggeryds kommun en bidragande faktor. Möjligheten till järnvägsanslutning var avgörande för Aditro Logistics, som förlägger sitt nya logistikcentrum dit,  vilket tyder på ett uppsving för intermodal logistik och är mycket positivt ur hållbarhetssynpunkt.  Jönköping, som varit en nod för väggodset, får därigenom en möjlighet till spårbunden tillväxt, och utses därigenom till Årets hållbarhetsläge.

 

Eskilstuna växer urstarkt, inte minst med Coops nya jättelager. Bild Coop

Årets hetaste logistikläge 2021: 

Eskilstuna

Motivering:

Eskilstuna har jobbat strategiskt för att locka logistiketableringar, med allt från byggklar mark till rekryteringsservice för företag. Läget har en av Sveriges största kombiterminaler med 95 000 hanterade TEU om året och ett väl utbyggt järnvägspendelnät. Det senaste året har proppen gått ur rejält och Eskilstuna har vunnit prestigeetableringar som Coop, Amazon, Apoteket och Frode Laursen, och regionen väntas få omkring totalt närmare 250 000 kvm nya logistikytor under 2021–2022, vilket är otroligt mycket med tanke på lägets storlek. Läget är Sveriges absolut hetaste just nu. 

 

Stockholm får mest yttillväxt av alla lägen 2021. Foto Castellum

Årets tillväxtläge 2021: 

Stockholm Nord

Motivering:

Stockholm Nord utsågs 2020 till årets last mile-läge och utkristalliserar sig som ett tydligt e-handels och livsmedelsläge, med sin närhet till Stockholmsmarknaden. Läget får den största ytmässiga tillväxten av alla lägen på listan, med 134 000 kvm. Även 2022 ser läget ut att få starkast yttillväxt –  med ca 280 000 kvm, där de största är Axfoods och Dahls nya jättelager i Bålsta. Även Brunna fortsätter fyllas på, Enköping börjar röra på sig och Sigtuna kommun har skakat fram mer etableringsmark i Rosersberg och Arlandastad, vilket säkrar tillväxten framåt. 

 

Umeå klättrar mest på listan 2021. Foto INAB

Årets klättrare 2021: 

Umeåregionen

Motivering:

Umeå klättrar mest av alla lägen på årets lista, tack vare stark infrastrukturutveckling och ett stärkt regionalt samarbetsklimat med fokus på logistik, samt flera mindre logistiketableringar för last mile-logistik. Den växande basindustrin ökar godsflödena och även konsumentflödena ökar till och från regionen, trots det nordliga läget. Godsvolymerna via både Umeå hamn och NLC kombiterminal slog all time high under 2020, trots pandemin. Läget har ett starkt fokus på intermodala flöden, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. 

 

Karlshamn detaljplanerar två miljoner kvm mark för logistik. Foto Karlshamns hamn

Årets marklyft 2021: 

Sydostregionen

Motivering:

I tider av akut markbrist sticker Sydostregionen ut med att detaljplanera två miljoner kvadratmeter logistikmark i bästa läge intill hamnen, vilket bör bidra tillväxten framöver. Betydelsen av öst-västliga godsflöden ökar och en ny rutt för tåggods mellan Karlshamn och Mukran (Sassnitz) där det första fulla tågsetet transporterades i januari 2021, knyter läget till Sidenvägen mellan Kina och Europa. Färjetrafiken till Polen och Baltikum är en styrka och Kalmar bidrar till regionens yttillväxt inom e-handel, där Nordic Nest bygger till sitt centrallager under 2021.