Castellum köper Säve flygplats

januari 1, 2019 Fastigheter , Logistik
Castellum köper Säve flygplats

Visionsbild för Säve Flygplatsområde med anläggningar för upplevelser och logistik längs en huvudgata med kontor, butiker och restauranger. Området planeras att byggas ut etappvis. Illustration: Serneke.

Castellum ingick i slutet av 2018 avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

– Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, kommenterar Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Serneke förvärvade dåvarande Göteborg City Airport i april 2016 och kompletterade detta förvärv med en närliggande fastighet i juni 2017. Tillsammans utgör fastigheterna idag en yta på cirka tre miljoner kvadratmeter med pågående verksamheter kopplade till bland annat flygplats, heliport och hotell- och kontorsverksamheter.

– Vi har genom strategiskt arbete med en ny vision och påbörjandet av en ny detaljplan skapat goda förutsättningar för området. Säve är ett fint exempel på hur Serneke genom ett engagerat och nytänkande helhetsgrepp frigör potential och synliggör värden i tillgångar som kanske inte anses självklara vid en första anblick, kommenterar Ola Serneke, vd för Serneke Group AB.

– Sernekes strategi är att bedriva en aktiv, värdeskapande utveckling av fastigheter och fylla dem med ett innehåll som efterfrågas i marknaden. Den här affären är ett tydligt resultat av det arbetet och vi lyckönskar Castellum som nu tar över stafettpinnen att driva visionen om Säve vidare.

I transaktionen ingår totalt fem angränsande fastigheter, vilka innehåller ett större antal byggnader och cirka tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark. Serneke blir genom affären föredragen partner till Castellum i den kommande utvecklingen och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med ny detaljplan och den fortsatta exploateringen av Säve flygplats. Enligt avtalet har även Serneke ett ansvar avseende sanering av föroreningar som förekommit på området. Serneke har för detta ändamål gjort en erforderlig reservation som man löpande avser utvärdera i takt med att området utvecklas.

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvm, är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.

– I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar Säve Flygplats av Serneke med tillträde 21 december 2018
Tillträdesdag:
21 december 2018
Genomsnittligt återstående kontraktslängd:
6,1 år
Hyresvärde: 51,7 Mkr
Större hyresgäster: Polismyndigheten
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 58 500 kvm uthyrbar area med en uthyrningsgrad om 79%