Bättre upphandlingar med ny standard

oktober 24, 2019 Ekonomi , Upphandling

Att kontrollera leverantörer kostar pengar, tar mycket tid och kan innebära allvarliga konsekvenser om de inte genomförs på rätt sätt. Via SIS, svenska institutet för standarder, har en kommitté tillsats för att arbeta fram en ny standard på området.

Felaktiga kontroller kan innebära felbetalningar, manuellt arbete och affärsrelationer med oseriösa leverantörer. Den nya kommitén arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Fokus kommer primärt att ligga på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award). Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).

I kommittén finns representanter från Inyett, Kraftringen, Creditsafe, Uppsala kommun och Q SAT Advisory. Intresset att delta från andra organisationer är också stort, några av dem är Upphandlingsmyndigheten, Svenska bankföreningen, Samhall, Fastighetsägarna m fl.

Catherine Borgkvist, Head of Quality på Inyett och ordförande för kommittén berättar,

– Målet är att underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer för att betraktas som en bra och säker leverantör. Tanken är också att vid upphandling ge rätt förutsättning för att bedöma leverantörer på lika villkor, kommenterar Catherine, i ett pressmeddelande.

– Nuvarande affärsflöden har redan blivit standardiserade i flera avseenden, t.ex. krav på transaktionsmomentet och e-faktura inom offentlig sektor. Den här kommittén inriktar sig på ett tidigare skede i processen; Valet av leverantör och hur det valet kan göras på ett tryggt underlag och på ett sätt som gynnar seriösa aktörer på respektive marknad, fortsätter Catherine.

– För att åstadkomma detta tas initialt en svensk standard fram som fungerar med nuvarande LOU- lagstiftning, men standarden kan med stor sannolikhet vinna framgång även på ett europeiskt plan. En tanke är därför att bevaka den relevanta marknaden på europisk nivå och undersöka om det kan finnas intresse av att standarden tas fram även på CEN-nivå.

Erik De La Motte, Head of Financial Supply Chain på Kraftringen och ledamot i kommittén fortsätter,

– Initiativet att ta fram en gemensam standard är mycket efterfrågat, och kommittén ser stora möjligheter i hur en standard skulle kunna hjälpa båda sidor av en affärsrelation. En idé skulle kunna vara att i standarden definiera vad en leverantör bör åta sig, t.ex. att en viss situation eller händelse under avtalsperioden ska leda till ett visst agerande från leverantörens sida, för att kunna betraktas som en säker leverantör.