Logistiklägen – 2023

Sveriges Bästa Logistiklägen 2023

POÄNG 2023 (pdf)

 

Fördjupade omdömen 

1. Göteborgsregionen (Business Region Göteborg plus Borås)

93 poäng (92 poäng 2022)

SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGE 2023

Göteborgsregionen är sedan länge Sveriges logistikhuvudstad med ett utmärkt distributionsläge med tillgången till Nordens största containerhamn, som stod stark även genom pandemin; med stabila containervolymer och kraftigt ökade tåggodsvolymer. Kommande miljardinvesteringar i hamnen med en farledsfördjupning, ger också goda förutsättningar för framtida tillväxt. Regionen är i sig en stark konsumtionsmarknad och ett viktigt säte för svensk fordonsindustri. Borås stärker också läget som ett av landets främsta kompetenscentrum för e-handelslogistik. Genom Chalmers och Göteborgs universitet är man landets ledande  kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning, och befäster sin roll som svensk industrinod och nationellt innovationscentrum för framtidens mobilitet. Göteborg har historiskt haft en exceptionell tillväxt för logistik, en utveckling som dock mattades något 2022 då endast ca 70 000 kvm tillkom i regionen. Det senaste året har dock ny mark för logistiketableringar tillkommit både omkring Landvetter och på Hisingen. Det gör att Göteborg  tar nya  poäng inom kriteriet yta, och återtar förstaplatsen från förra årets uppstickare Helsingborg. 2022 återkom också mässan Logistik & Transport med fysiska besökare på Svenska Mässan. Det är Nordens ledande evenemang för logistik och stärker Göteborgs ställning som ledande logistikstad.

Tillkommande logistikytor 2018-20222: 702 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023  201 000 kvm

www.logistichubscandinavia.se

www.businessregion.se

www.portgot.se

 

2. Helsingborgsregionen (Helsingborg, Landskrona, Åstorp, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Klippan)

92 poäng (93 poäng 2022)

Helsingborg gick upp i topp på listan över Sveriges bästa logistiklägen 2022 , en plats som Göteborg haft sedan listan startades 2005 (2018 delades den dock med Örebro). Läget stärktes 2022 av att Landskrona kommun tillfördes läget, från att tidigare räknats till Malmöregionen. De senaste årens etableringar i regionen visar nämligen på en stark  arbetsmarknads- och regionkoppling mellan Helsingborg och Landskrona. Med 168  000 kvm tillkommande ytor 2023 har läget ännu ett starkt tillväxtår ytmässigt, en utveckling som ser ut att hålla i sig även 2024 när DSVs jätteanläggning i Landskrona beräknas stå klar. Regionen satsar starkt på att skapa ny etableringsmark för logistik men möter växande utmaningar i att hitta mark i konkurrens med höga jordbruksvärden. Läget i Öresundsregionen, där logistikfastighetsmarknad präglas av låga vakansgrader, och aktiva lokala fastighetsaktörer. Helsingborg är Sveriges centrum för livsmedelslogistik, med ett starkt frukt- och färskvarukluster men läget växer även starkt inom TPL och e-handel. Helsingborg är motorn i ett starkt regionalt näringslivssamarbeten med elva kommuner i Familjen Helsingborg och har spetsutbildning inom bl a förpacknings- och returlogistik vid Campus Helsingborg. Landets näst största containerhamn, som  planerar en miljardinvestering i en hamnflytt, en satsning som kommer att  fördubbla containerkapaciteten.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 448 950 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 168  000 kvm

 

3. Jönköpingsregionen (Jönköping, Vaggeryd, Nässjö)

88 poäng (88 poäng 2022)

“Sveriges första logistikläge” har fått en uppsving de senaste åren.  Tillväxten sker nu främst i Vaggeryd, som får flera storetableringar, många med järnvägsansluten tredjepartslogistik. Regionen får hela 202 000 kvm ny logistikyta under 2023, vilket är den tredje högsta tillväxtsiffran för ny logistik i landet. Regionen har en stark ställning som ett av Sveriges och inte minst Nordens bästa logistiklägen, med goda förutsättningar att försörja både Finland, Danmark och Norge med dagen efter-leveranser från en enda lagerpunkt. Trots att läget är befolkningsmässigt relativt litet jämfört med storstäderna, finns över 10 procent av Sveriges totala bestånd av lagerstock här. Läget är strategiskt placerat i korset mellan godsstråken på riksväg 40 och E4, och med god järnvägsanslutning i bäde Nässjö och Vaggeryd. Intresset för järnvägsansluten logistik tyder på ett uppsving för intermodal logistik och är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Logistik- och supply-forskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping stärker också logistiklläget, liksom aktivt logistiksamarbete inom Logpoint och i Nässjös starka logistiknätverk

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 377 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 202 000 kvm

 

4. Eskilstunaregionen (Eskilstuna, Strängnäs)

86 poäng (85 poäng 2022)

Eskilstuna, där även Strängnäs ingår, klättrar i år till en fjärdeplats på listan, tack vare en enorm tillväxt av ny logistikyta: Trots att läget bara innefattar två kommuner byggdes 2022 över 230 000 kvm ny logistik här. Eskilstuna har ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Mälardalen och Stor-Stockholm med stora järnvägssflöden och har blivit ett föredöme vad gäller logistiknätverk. Eskilstuna  har jobbat strategiskt för att locka logistiketableringar, med allt från byggklar mark till rekryteringsservice för företag. Logistikparken har utmärkt infrastruktur, med en av Sveriges största kombiterminaler, spåranslutning till Svealandsbanan och ett ständigt växande järnvägspendelnät till bl a Göteborg, Skåne och Europa. Etableringarna som nu görs skapar tusentals nya jobb, som dock kan ställas inför en utmaning när kompetensbehoven ska fyllas framöver. Stora nya markområden för logistik är under utveckling. Dock har den extremt starka tillväxttakten gjort att det i nuläget är viss brist på ny etableringsmark, vilket kan leda till en svacka i yttillväxten framåt.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 333 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 179 000 kvm

 • www.eskilstunalogistik.se

 

5. Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala, Ödeshög)

85 poäng (85 poäng 2022)

Östgötaregionen har ett utmärkt geografiskt läge intill det stora godsstråket mellan Göteborg/Malmö och Sveriges största konsumtionsmarknad i Storstockholmsregionen. 2021 hade läget en stark tillväxt med 126 000 kvm ny logistikyta, och med ytterligare 120 000 kvm under 2022, med Postnord TPLs stora etablering på Händelö. Majoriteten av de tillkommande ytorna i regionen byggs för tredjepartslogistik, där hela regionen och särskilt Norrköping har en stark tradition och stadig tillväxt, som ser ut att fortsätta. Läget har utmärkt järnvägs- och motorvägstandard och en gynnsam godsbalans in och ut i hamnen, som fortsatt öka sina containervolymer och hamnen miljardinvesterar i en utbyggd containerhamn under de närmaste åren och växer också som nav för närsjöfart i Östersjön.Den nya Kardonbanan för gods ökar också möjligheten till ytterligare hållbara godstransporter i regionen. Samarbetet inom East-Sweden kan förbättras för hela regionens utveckling.Läget har också en utmärkt kompetensförsörjning med ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings Universitet. IVLs Transportforum, landets största transportevenemang, i Linköping återkommer 2024 med publik på plats.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 242 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 52 000 kvm

 • Norrkopingshamn.se
 • Portofnorrkoping.se
 • Eastsweden.se

 

5. Stockholm Nord (Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Enköping, Håbo, Upplands Bro, Knivsta, Järfälla, Sollentuna)

85 poäng (84 poäng 2022)

ÅRETS TILLVÄXTLÄGE 2023

Stockholm Nord blir årets tillväxtläge för tredje året i rad. Läget, med starka tillväxtområden som Rosersberg, Brunna, Enköping och Bålsta, får hela 459 000 kvm nya logistikytor under året, vilket är mest i landet och den största  yttillväxten  som noterats för ett enda logistikläge sedan listningen startade 2005. Stockholm Nord är genom sin centrala placering nära Sveriges enskilt största konsumtionsmarknad, utmärkt särskilt för last mile-logistik för e-handel. Även TPL-segmentet växer starkt i regionen. Närheten till Arlanda och Rosersbergs kombiterminal stärker läget. Arlanda Logistic Network (ALN) har utvidgat verksamheten till hela Sverige. Regionens samarbetsklimat är annars ganska outvecklat i Stockholm. Framkomligheten och bristen på regionalt samarbete hämmar Storstockholm som logistikläge, liksom den bestående, infrastrukturmässiga uppdelningen i en nordlig och en sydlig logistikregion. Stockholm har länge saknat en bred  akademisk logistikutbildning, något som dock kan förbättras med vissa nya satsningar på Stockholms universitet och KTH.

Tillkommande logistikytor 2018-2022:459 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 333 000 kvm

 • www.arlandalogisticnetwork.se/
 • www.sigtuna.se

 

7. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)

83 poäng (83 poäng 2022)

Örebroregionen har ett optimalt demografiskt läge i Sverige för att distribuera effektivt både inom Sverige och i viss mån till Norge. Flera års strategiska satsningar och starka samarbetsnätverk inom logistikområdet har gjort Örebroregionen till ett av Sveriges absoluta topplägen för centrallager och logistikverksamhet, inte minst i nordiskt perspektiv. Regionen har en mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal i Hallsberg och en av Sveriges största fraktflygplatser. Logistikutbildning finns vid Örebro universitet, och ett starkt kunskapsintensivt näringsliv med bl a robotikkluster. Trots det fördelaktiga läget har regionen inte lockat så många större nyetableringar inom logistik de senaste åren och 2023 kan ses som ett mellanår. Att kriteriet demografiskt läge viktats ner i förhållande till godsflöden och tillkommande ytor gör att Örebro inte ökar i  poäng 2023. Men läget behåller sin ställning som ett absolut toppläge för logistik.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 248 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 34 000 kvm

 • //businessregionorebro.se/logistik/
 • //hallsbergsterminalen.se/hallsbergsterminalen/

 

8. Malmöregionen (Malmö,Staffanstorp, Burlöv,Lund)

82 poäng (82 poäng 2022)

Malmöregionen har tagit ett rejält kliv uppåt i listan de senaste åren, och stärker även i år sin poäng, främst tack vare en stor tillväxt av ny logistik. Trots att Landskrona från och med 2022 räknas till Helsingborgsregionen så såg Malmö en fortsatt stark tillväxt under 2022, med flera större logistiketableringar. Malmö stad har genom sitt etableringskrav på att marken i Norra hamnen ska användas för verksamheter med gods över kaj och via järnväg, gjort en tydlig markering för att styra mot mer hållbarare logistik, vilket kan ge nya, intermodala etableringar, som stärker lägets koppling till kontinenten och gynnar både regionen och hamnen. Styrkor är stort befolkningsunderlag i en växande konsumtionsmarknad i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur  och samarbetet mellan Malmö hamn och Köpenhamns hamn i hamnbolaget CMP binder ihop Öresundsregionen. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå finns vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Tillgång till fraktflyg i Sturup och på Kastrup stärker också läget.

Tillkommande logistikytor 2018-20212  240 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2022: 51 000 kvm

 

9. Halmstadsregionen (Halmstad, Falkenberg, Varberg,, Laholm, Hylte)

77 poäng (74 poäng 2021)

Regionen stärkte sina poäng och klättrade på förra årets lista, tack vare stark tillväxt under 2022, med hela 119 000 kvm tillkommande ytor, där regionens storföretag Biltema stod för det mesta av tillväxten. Regionen innefattar Halmstad, Varberg, Falkenberg och sedan 2019 även Hylte och Laholms kommuner och ligger mitt emellan de två starka logistiklägena Helsingborg och Göteborg, med god infrastruktur,och med flera specialiserade hamnar och i direkt anslutning till E6. Tågpendlar från hamnen, mycket god infrastruktur och ett gynnsamt läge befolkningsmässigt, med relativ närhet till Stor-Göteborg och Skåne gynnar regionen. Korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett starkt alternativ till Göteborgs hamn, något bl a Biltema utnyttjat.

Falkenberg ser också ut att kunna få en stark tillväxt framåt, med större etableringar på gång. Svagheter är bristen på akademisk logistikutbildning i regionen.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 154 000 kvm’’

Tillkommande logistikytor 2023 40 000 kvm

www.hallandshamnar.se

 

10. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene, Tibro, Mariestad)

73 poäng (71 poäng 2022)

Skaraborg stärker sin ställning och klättrar två placeringar på listan 2022, inte minst tack vare en allt starkare tillväxt av nya logistikbyggen de senaste åren. Regionen är ett starkt logistikläge, inte minst tack vare god järnvägsinfrastruktur och en välfungerande torrhamn i Falköping med effektiv, daglig matning med godspendel till och från Göteborgs hamn för både industrin och handel, med Jula som största brukare. Julas centrallager på totalt 178 000 kvm är norra Europas största lager. Tågpendelnätet fortsätter utökas bl a till Norditalien. Jula Logistics gör också en ny TPL-satsning med planer att bygga cirka 50 000 kvm nya logistikytor med en stor satsning på fler elektrifierade transporter. Regionen är dock fortfarande till stor del beroende av landsvägstransporter. Det finns ett starkt livsmedelskluster i Skara/Götene med Sempers nya lager i Götene. Tibro är centrum för Sveriges möbellogistik, där Mio planerar ytterligare lagerutbyggnad. Logistikutbildning med IT-inriktning vid Skövde högskola.

Tillkommande logistikytor 2018-2022 103 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 82 000 kvm

 

11. Stockholm Syd (Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn)

72 poäng (72 poäng 2022)

Trots ett extremt högt tryck från att etablera sig i Stockholmsregionen så har Södra Storstockholm en förhållandevis låg placering på listan. Förutsättningarna att bli ett av Sveriges absolut bästa lägen för logistik är dock goda, med mycket stort befolkningsunderlag, god infrastruktur med containerhamn och kombiterminal i Södertälje, som ytterligare stärkts genom containerhamnen i Norvik. Flera nya detaljplaner i Nykvarn och Södertälje, som samarbetar för att locka etableringar genom Stockholm Syd-initiativet, borgar för framtida potentiell tillväxt. Huddinge kommuns har ambition att skapa etableringsmöjligheter för logistik och den försenade satsningen på godstrafikleden “Tvärförbindelse Södertörn” är på gång. Få kommuner i regionen  erbjuder mark till logistiketableringar. Akademisk logistikutbildning finns vid Södertörns högskola, logistikforskning vid KTH Campus Södertälje och YH-utbildning i Haninge.

Tillkommande logistikytor 2018-2022 39 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 50 000 kvm

 • www.stockholmsyd.com/
 • www.stockholmshamnar.se
 • www.soeport.se

  

11. Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Dalarna)

71 poäng

Mellansvenska regionen gjorde ett rejält kliv uppåt på listan 2020, med en stor poängökning, tack vare en, för regionen, stark yttillväxt med två nya etableringar på totalt 25 000 kvm. Ett regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Dalarna numera är ett gemensamt logistikläge. Under året bygger Lyko ut sitt centrallager i Vansbro med ytterligare 23 000 kvm. Även Leksand, där Clas Ohlsons centrallager finns, räknas in i regionen. Bra infrastruktur är en styrka för Gävle med en växande utbyggd containerhamn, där en miljardinvestering genomförts för att fördubbla hamnens containerkapacitet. Det finns kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Nya roro-linjer och omklassning till Europaväg (E16) på sträckan Gävle-Oslo stärker regionens öst-västliga axel. Logistikforskning och utbildning vid Gävle högskola. Kopplingen till rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg kan stärka regionens anknytning till Stor-Stockholm.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 24 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 23 000 kvm

 • www.mellansverigeslogistiknav.s
 • www.gavlecontainer.se

 

13. Växjöregionen (Växjö, Alvesta, Sävsjö, Älmhult, Ljungby)

71 poäng (72 poäng 2021)

Växjöregionen har fått sina intressanta logistiketableringar de senaste åren i Ljungby, där Postnord just nu bygger en större TPL-anläggning, och där ett nytt logistikmarkområde är under utveckling intill E4. Att etableringar hamnar här styrs till stor del av kompetensfrågan, som har en växande betydelse för logistiketableringar. Växjö har stark befolkningstillväxt med forskning och logistikutbildning vid Linnéuniversitetet och med en viktig  utbildning i informationslogistik vid CIL i Ljungby. Regionens paketterminaler bör gynna nya e-handelsetableringar. Alvesta är också en viktig knutpunkt mellan Kust till kustbanan och Södra stambanan.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 52 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023  0 kvm

 • www.cil.se/www.alvestaintermodal.se

 

14 Uppsalaregionen (Uppsala, Heby, Knivsta)

61 poäng (57 poäng 2020)

Demografiskt bör Uppsala ha mycket goda förutsättningar för logistik, som Sveriges fjärde största stad befolkningsmässigt och närhet till Sveriges största och växande befolkningscenter i Mälardalen. Även närhet till fraktflyg på Arlanda och Gävle Containerhamn. Det är dock främst Heby med e-handelsläget Morgongåva som vi räknar till Uppsalaregionen,, vilket fortsätter att stärka regionen, som annars inte levt upp till sin potential som logistikläge. 2022 klättrade Uppsala fyra placeringar på listan. Morgongåva har utvecklats till ett starkt e-handelskluster, och Apotea satsade nyligen ytterligare 38 000 kvm nytt lager på orten, ett bygge som blev klart 2021. Trots att Uppsala har en blomstrande och bred akademi, saknas fortfarande logistikutbildning. Brist på regionala samarbeten kring logistik ger också läget en relativt låg placering. Kommunen har dock stärkt sin logistikkompetens de senaste åren, och skulle kommunen göra en satsning på ny logistikmark t ex i Knivsta, finns alla förutsättningar för att stärka logistiklägets position.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 73 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 0 kvm

 

15. Katrineholm/Nyköping/Oxelösund

61 poäng (61 poäng 2022)

Utmärkt demografiskt läge med närhet till stora konsumentmarknader, och samarbete mellan Katrineholm och Nyköping/Oxelösund stärker regionen. Fullt utbyggd kombiterminal med hög rankning av Trafikverket och en stark kommunal satsning på logistik i Katrineholm och en logistikpark med järnvägspendlar till kontinenten bör kunna göra läget attraktivt för logistiketableringar. Orio planerar för att etablera ny logistikpark i Nyköping, med möjlighet att bygga högt och stort, och där kommunen uppges vara samarbetsvillig, vilket också är ett plus. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Oxelösunds 

djuphamn har betydande exportflöden, möjlighet till fraktflyg på Skavsta. Katrineholm missgynnas dock något av sitt eftersatta dåliga vägnät, och inga större etableringar har gjorts i regionen de senaste sex åren.

Tillkommande logistikytor 2018-2022   0 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 0 kvm

 • www.katrineholmslogistikcentrum.se
 • www.katrineholmrailpoint.se
 • www.onyxnaringsliv.se
 • www.oxhamn.se

 

16. Sydostregionen (Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Nybro, Kalmar)

60 poäng (60 poäng 2022) 

Sydostegionen ligger lite “off grid” utanför de klassiska godsstråken, och logistiken är beroende av vägtransporter på relativt överbelastade vägar. Men med hamnar med starkt växande flöden via Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn) kan regionens logistik expandera,  bland annat för storsatsningen på ny etableringsmark i Karlshamn. Markbristen i sydsveriges storstadslägen kan ge regionen ytterligare skjuts framåt, med fler etableringar t ex i Stillerydshamnen, där två fastighetsbolag har reserverad mark. Även ökade godsflöden via Karlshamn och en nytändning vad gäller det historiskt haltande regionala samarbetet stärker läget. Hamnen i Karlshamn har byggts ut med nya färjelägen. Logistikutbildning finns vid BTH och YH-utbildning i internationell handelslogistik i Karlshamn.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 69 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 0 kvm

 

17. Västerås/Köping

59 poäng (59 poäng 2022)

Regionens styrkor är, förutom ett fördelaktigt demografiskt läge, centralt i Mälardalen, bra infrastruktur, ny, utbyggd kombiterminal, samt landets största inlandshamn med containerhantering, där Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar startats mellan Stockholmsregionens containerhamn Norvik och Västerås hamn. Hamnen kan komma att växa när Södertåljes utbyggda slussar är klara. Betydande fraktflygplats i Västerås och ett mycket starkt akademiskt och industriellt kompetenscentrum inom teknik/robotik. Nationellt kluster för livsmedelslogistik (ICA och teknik (ABB). ICA har länge haft planer på nysatsningar vid sitt DC i Västeråst. Närhet till Storstockholm, Arlanda flygplats och E18 är tillgångar. Regionen har dock inte lockat några stora nya logistiketableringar de senaste åren.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 30 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 13 000 kvm

 

18. Ulricehamn (Ulricehamn, Tranemo)

53 poäng (53 poäng 2022)

Ulricehamn kom in på listan 2018. Sedan 2019 räknas även intilliggande Tranemo kommun till läget, där det också finns logistikverksamhet. Kommunen ligger strategiskt invid riksväg 40 mellan Borås och Jönköping och fortsätter locka ett par större lageretableringar, med en större TPL-etablering under 2023. Kommunen profilerar sig som logistikläge och det finns viss tillgång till detaljplanelagd industrimark till lågt pris jämfört med de närliggande logistikfästena Jönköping och Borås. Med endast fyra mil till Jönköping och 10 mil till Göteborgs hamn har Ulricehamn geografisk närhet till två av Sveriges starkaste logistiklägen, och markbristen kan göra att logistikläget ger goda förutsättningar. Men regionala samarbetet med Borås, Göteborg och Jönköping saknas.

Tillkommande logistikytor 2018-2022 : 12 400 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 20 000 kvm

nuab.eu

 

19. Värnamoregionen (Värnamo/Gnosjö/Gislaved)

55 poäng (55 poäng 2022)

Värnamoregionen har fått ett par logistiketableringar de senaste åren. Med industrins i övrigt starka tillväxt i regionen, som är Sveriges industritätaste, i kombination med markbrist på många håll i landet, stärks lägets förutsättningar för ytterligare logistiketableringar framåt. 

Bra kommunikationsläge vid korsningen E4/riksväg 27. En upprustning av järnvägen sträckan Värnamo-Halmstad och satsningen på kust till kustbanan Kalmar/Karlskrona-Göteborg kan också komma att öka regionens betydelse som logistikläge och godsknutpunkt framåt.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 55 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 0 kvm

 

20. Trestadsregionen (Trollhättan/Vänersborg/m fl kommuner)

54 poäng (54 poäng 2022)

Trestadsregionen har ett starkt regionalt samarbete kring logistik genom Position Väst. Läget har en strategisk placering för att försörja även den norska marknaden, och regionen gynnas av närheten till den starka Göteborgsregionen, med utbyggt dubbelspår och motorväg Trollhättan-Göteborg som ger förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn. Växande hamn i Uddevalla. Att tyska  SAP etablerar ett nytt  datacenter i Trollhättan är ett styrkebesked, som även kan bli en outnyttjad resurs för att stödja elnätet och integration av förnybar elenergi.

 Varner Gruppens (Dressmann m fl) stora lageretablering i Trestads Center i Vänersborg 2015, med utbyggnad på 19 000 kvm 2022 är regionens största logistiketablering de senaste åren. Logistikutbildning finns också vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 19 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 0 kvm

 

21. Umeåregionen

52 poäng (51 poäng 2020)

Umeå kom först in på listan 2012, sitt demografiska läge till trots och har stärkt sin poäng rejält de senaste åren, tack vare nedviktningen av demografiskt läge. Umeå klättrade 2021 i år mest av alla lägen på listan, tack vare stark infrastrukturutveckling och ett stärkt regionalt samarbete med fokus på logistik, och nya logistiketableringar för last mile-distribution.  Framåt planeras för nyetableringar i regionen. Norra Norrlands växande industri ökar godsflödena och även konsumentflödena till regionen. Umeå har ett starkt fokus på intermodala flöden, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Umeå logistikpark med kombiterminal och Sveriges nordligaste containerhamn, med feedertrafik till Europa, är styrkor, liksom färjetrafiken till Finland. Forskning och utbildning i logistik vid Umeå universitet stärker också läget.

Tillkommande logistikytor 2018-2022: 16 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023: 0 kvm

 • www.umealogistikpark.se
 • //www.inab.umea.se

 

22. Trelleborg/Ystad

51 poäng (51 poäng 2022)

Trelleborg/Ystad har inga större logistikytor och Skåne värnar om sin högvärdiga jordbruksmark vilket försvårar nyetableringar. Genom att godsflöden fått större vikt på listan i jämförelse med demografiskt läge, har regionen ändå viss potential som logistikläge. Utbyggnaden av Sveriges viktigaste roro-hamn i Trelleborg och starkt ökad färjetrafik till Tyskland och Polen från Ystad, ger mycket höga godsflöden, med stark tillväxt av roro- och kraftigt ökad lastbilstrafik i regionen. Hamnarean fungerar dock främst som transithamn. Närheten till Öresundsregionens stora konsumtionsområde och arbetsmarknad är styrkor. Den framtida Fehmernbältförbindelsen kommer dock att minska godsflödena från Tyskland via Ystad och Trelleborg.

Tillkommande logistikytor 2017-2022: 0 kvm

 • www.trelleborgshamn.se
 • www.port.ystad.se/

 

23. Nordöstra Skåne (Hässleholm, Kristianstad, Åhus, Bromölla)

50 poäng (50 poäng 2020)

Regionen är ett dryckes- och livsmedelskluster med exporthamn i Åhus och utbildning i produktionslogistik vid Campus Hässleholm. Skåneregionen har ett strategiskt samarbete kring logistik. Marktillgången är god, vilket kan få större betydelse framåt med tanke på den generella markbristen i sydöstra Skåne, men regionen saknar västra Skånes starka ekonomiska tillväxt och stora godsflöden. Planerna på en logistikpark med kombiterminal i Hässleholm Nord har inte fått stöd av Trafikverkets planering, men finns fortfarande med i kommunens investeringsbudget. Utmärkt järnvägsinfrastruktur för Hässleholm vid södra stambanan och goda järnvägsförbindelser till Sydsveriges viktigaste hamnar.

Tillkommande logistikytor 2018-2022 11 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2023 0 kvm

 • www.hassleholm.se/hassleholmnord
 • www.ahushamn.se
 • www.skanenordost.se/sv/skane-nordost

 

24. Sundsvallsregionen (Sundsvall, Timrå, Härnösand)

48 poäng (48 poäng 2022)

Sundsvall stärkte sin position på listan 2020, tack vare nedviktningen av demografiskt läge i bedömningen, vilket gynnat norrlandslägena. Sundsvalls hamn var en av fem svenska hamnar som pekades ut som strategisk Core-hamn i EUs stomnätverk (TEN-T), och har omfattande feedertrafik. Miljardsatsningar på infrastrukturen i regionen pågår, bl a med en ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen med upprustning och elektrifiering av industrispåret från Ådalsbanan till hamnen. Regionen är ett nationellt trä- och pappersindustrikluster. Utbildning i inköp och supply management finns vid Mittuniversitetet. Den beslutade satsningen på Ostkustbanan, med dubbelspår Gävle-Sundsvall, kan stärka regionen som logistikläge. Dock har regionen inte lockat några större logistiketableringar de senaste åren.

Tillkommande logistikytor 2017-2022: 0 kvm

 • www.sundsvalllogistikpark.se/

 

25. Karlstad/Kristinehamn

47 poäng (47 poäng 2022)

Värmland har ett trä- och pappersindustrikluster med regionalt nätverk inom förpackningsutveckling. Containerterminalen med järnvägsanslutning i Karlstads hamn är torrhamn för Göteborgs hamn med landbaserat gods. Hamnen ger också möjlighet till sjöfrakt direkt till Göteborgs hamn och Nordsjöhamnar.. 

Närhet till Osloregionen har potential för etableringar, men skulle kräva bättre väg-och järnvägsförbindelser med t ex dubbelspår mot Oslo. Kristinehamn kom in på listan tack vare Finnfoams nyetablering, som också är regionens enda större etablering de senaste åren. Kristinehamn ligger demografiskt bra till vid E18 mellan Örebro och Karlstad, med tillgång till järnväg och hamn i Vänern, Här ligger också krisberedskapsmyndigheten MSBs centrallager, och betydelsen av kompetens inom krislogistik växer nu till följd av Ukrainakriget..

Tillkommande logistikytor 2018-2023: 0 kvm

 • www.kristinehamn.se
 • www.vanerhamn.se

 

(Copyright: Intelligent Logistik 2023)

Till toppen av sidan