“Trafikverkets flödesmodell missgynnar järnvägen”

mars 8, 2016 Åsikt , Infrastruktur
“Trafikverkets flödesmodell missgynnar järnvägen”

forskning-industriell-logistik-1024x614_c“Trafikverket använder sin trafikflödesmodell Sampers för att understödja väg och flygtrafik” skriver Järnvägsfrämjandet i ett pressmeddelande. 

“Väg- och flygtrafik kommer att öka och för att motivera att järnvägstrafikens underhållsskuld bara skall återställas för trafik till och mellan storstäder, men inte för de banor som man kallar lågtrafikerade, som definieras som under ett persontåg i timmen” skriver Järnvägsfrämjandet vidare.

“Sampers togs fram för vägtrafik och passar dåligt för järnvägstrafik. Den kan bara väl prognostisera trafiken mellan ändpunkterna, men inte nätverkseffekter eller vad som kommer till under vägen, vilket torde ge halva beläggningen på tågen. Mellanliggande stationers trafikefterfrågan skrivs dessutom ned av begränsningar likt, att till restiden läggs halva tiden mellan två tåg på sträckan. Som om man reste till stationen slumpmässigt. Trafik till utlandet kommer inte heller med. KTH utarbetade en egen variant, Samvips, 2004, som gav mer rättvisande utfall prövat mot historiska data. Men den vägrar Trafikverket använda. De debattörer som vill ha bevis på järnvägens olönsamhet baserar det på Sampers.

Hastigheten på stombanorna kan snabbas upp med billiga trimningsåtgärder. På övriga banor ligger genomsnittshastigheten under eller strax över 70-kilometersstrecket. Med helsvetsad räls, betongslipers och makadam för 70 miljoner kronor milen istället för skarvspår och grus skulle den kunna bli 120 kilometer och med lite kurvrätning skulle den kunna dubblas. De få banupprustningar som gjorts har gett flerfaldigat antal resor.

Dubblat järnvägsresande

Icke desto mindre dubblades järnvägsresandet mellan 1991 och 2013 medan resandet med personbil bara ökade 12 procent. Trafikverket självt erkände när gällande infrastrukturplan 2014-2025 togs att vägnätet på det stora hela är tillfredsställande medan järnvägsnätet har stort behov av upprustning. Då borde vägmedel flyttas över till järnväg. I stället föreslår Trafikverket i infrastrukturplanen för 2018-2029 att pengar flyttas över från de mindre banornas underhåll för att återställa de stora, och att vi måste våga prioritera och lägga ner ytterligare järnväg.

Trots att tågresandet ökade tre procent per år mellan 1993 och 2010 och bilresandet bara 0.6 procent, flyget stod still och bussresandet minskade ger Trafikverket prognosen att tågresandet bara kommer att öka med två procent per år mellan 2010-2030 medan bilresandet ökar 1,1 procent, flyget med 0.9 procent och resor med buss 0.3 procent.

Förutfattad syn på järnvägen

Sådana resultat borde få Trafikverket att fundera på om Sampers verkligen ger rättvisande resultat, och om inte den får samhället att lägga pengar på fel saker. Gör man inte det kan man undra om Trafikverket verkligen är neutralt och om man inte är bedräglig med sina siffror för att få sin förutfattade syn på järnvägen bekräftad. Ungefär lika manipulativt som när man i förslaget till ny trafikplan hemlighöll klimatrapporten och släppte den först inför hot att få sina lokaler ockuperade av aktivister.”