“En bra lagermiljö ökar kundvärdet”

“En bra lagermiljö ökar kundvärdet”

Arbetsolyckorna i logistik och materialhantering ökar. Men undersökningar visar att varje investerad krona i bättre arbetsmiljö ger två eller tre kronor tillbaka. Bra arbetsmiljö i lagret kan också öka kundvärdet.

Paula Liukkonen är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. På uppdrag av Vinnova och finska Arbetsmiljöfonden har hon bl a forskat om arbetsmiljö och lönsamhet, hur man kan minska sjukfrånvaro och hur en optimal bemanning kan åstadkommas med god dialog och med fakta om tidsanvändning. Fakta som visar andelen arbetad tid av ordinarie arbetstid och värdeskapande tid för kunden. 

– Om arbetad tid är 80 procent av ordinarie arbetstid, efter att frånvaron har minskats, brukar den värdeskapande tiden bli allt från ca 30 till 70 procent av arbetad tid.
– Det finns stort potential för effektivisering med hjälp av arbetsmiljöinvesteringar som både ökar verksamhetens kapacitet och främjar anställdas arbetsförmåga, säger Paula Liukkonen.

Uteblir ofta

Men trots att arbetsmiljösatsningar är lönsamma, uteblir de ofta.
– Men varför ska dessa satsningar som skyddar människor, alltid vara lönsamma?
Enbart siffor räcker inte för att skapa värde. Arbetsmiljösatsningar kan ju också motiveras ur ett humanistiskt och etiskt perspektiv, menar hon.
Initiativet kan komma från den anställde själv, närmaste arbetsledning, skyddsombud, företagshälsovård eller HR-avdelning
– När det gäller just arbetsmiljöinvesteringar är risken därför stor att de hamnar mellan stolarna. Det är ofta svårare att få fram bra underlag till arbetsmiljösatsningar än till investeringar som direkt kan förbättra produktionen.
– En orsak till detta är att företagen är dåliga på att mäta hur mycket värdeskapande tid de levererar till sina kunder och med vilken kvalitet detta sker.

Bemanningstrenden försvårar

Hon pekar också på att bemannings- och outsourcingtrenden gör att arbetsmiljöproblem blir svårare att tackla.
– Om en dålig arbetsmiljö ger fler sjukskrivningar, så kan resultatet numera bli att man väljer att sätta in ny bemanningspersonal så “försvinner” problemet från företaget, men inte i verkligheten.
Även ersättningsmodellen vid sjukfrånvaro minskar företagens incitament att åtgärda brister i arbetsmiljön.
– Min erfarenhet är att ett hälso- och arbetsmiljöarbete som är välintegrerat med verksamheten, har bästa möjligheter att bidra till verksamhetens nytta kostnadseffektivt och ökar organisationens konkurrenskraft.

Även när det gäller arbetsmiljön är det viktigt att arbeta med båda siffror och ord i redovisningen – både kvantitativa och kvalitativa mått behövs.
– Enbart siffror räcker inte för att förklara den globala och komplexa värld vi lever i.

Bra arbetsmiljön ett värde för kunden
Logistikens slutkunder är ytterst alla vanliga konsumenter.
– Värde för kunden är ett begrepp som min första lärare i ekonomi, professorn i företagsekonomi Paulsson Frenckner, skrev om redan på 1980-talet.
– Nu används begreppet för att företagen ska utveckla sina produkter och kundrelationer och förstå den globala affärskulturen. Företagets värde skapas i dag av kundens upplevelse och känsla för produkten. Vi talar om samskapande och mångfaldiga relationer med kunden. Medvetenhet om företagets värden är grundläggande.
Det gäller också logistikföretag.

En krona ger tre tillbaka
2010 initierade ISSA, the International Social Security Association, the German Social Accident Insurance (DGUV), och tyska institutet för arbetsskadeförsäkringar, BG ETEM en internationell studie:Calculating the international return on prevention for companies: Costs and benefits of investments in occupational safety and health .
Den visade att varje krona som investerades i bättre arbetsmiljö, gav 2,20 tillbaka i vinst.
I Sverige kan utväxlingen vara ännu bättre.
– Det har under åren funnits flera EU-projekt och även svenska finansierade av numera nedlagda Arbetsmiljöfonden som visade att investeringar i bättre ergonomi alltid återbetalade sig snabbt. För en satsad krona fick företagen tillbaka tre. Det här gäller fortfarande.

Av Gösta Hultén


Läs mer