DEBATT: Lägg inte betong på bördigaste jordbruksmarken

mars 26, 2024 Åsikt , Logistiklägen

Naturskyddsföreningen tycker att Sveriges Arkitekter ska dra tillbaka nomineringarna till Planpriset för Norrköpings och Söderköpings kommuner.

Planpriset går till en kommun för ett väl utfört planarbete. Norrköpings kommun är nominerad för utredning om jordbruksmarker. Dessutom är planer för en stor exploatering på Bergön, i yttre skärgården syd-ost om Arkösund, nominerade i Söderköpings kommun.

Naturskyddsföreningen anser att Sveriges Arkitekter ska dra tillbaka dessa två nomineringar och bara belöna ekologiskt, miljö- och klimatmässigt hållbara projekt. Här förklarar vi varför.

Jordbruksmark ska skyddas och får enligt lag i Miljöbalken bara i undantagsfall bebyggas. Trots många yttranden från oss i Naturskyddsföreningen, LRF och allmänheten angående ny översiktsplan som rör just bevarande av jordbruksmark, avser kommunen inleda detaljplaner på jordbruksmark i ett flertal områden.

Bland annat på bördiga Kvillingeslätten invid Åby/Jursla och vid området mellan E4 och Fyrby och väg 51 för nytt fängelse, häkte, lager med mera. Och stort nytt bostadsområde med hus på upp till fem våningar har fått uppdrag att planläggas vid Marby och Unnerstad. Området har Vikbolandets bördigaste jordbruksmark.

Bygg inte stora lager på några av landets bördigaste jordbruksmarker

På grund av det förändrade omvärldsläget krävs det att vi snabbt ökar självförsörjningen. Och då är matproduktion en viktig del. Bra jordar i stadens närhet minskar sårbarheten. Vi kan inte och får inte, bygga stora lager och lägga betong och asfalt på några av landets bördigaste jordbruksmarker.

Lokal odling minskar också transporterna, vilket är bra för klimatet. Översiktsplanen, ÖP 25, måste ta hänsyn till många aspekter för att ge ett hållbart Norrköping och behöver ändras inför samrådsfasen 2024.

Bergöprojektet i Söderköpings kommun ligger inom strandskyddad natur. En stor del av ön föreslås privatiseras. En ökad privatisering minskar allmänhets tillgänglighet. Ön ligger i en skärgård som är av riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Området är unikt till och med ur en internationell synvinkel.

Exploateringar av denna omfattning påverkar riksintresset starkt negativt och är irreversibelt. Båttrafiken kommer att öka kraftigt vilket orsakar buller och störning framför allt i närområdet. En stor mängd båtplatser måste skapas för de boende på ön samt även på fastlandet.

Bryggor och körning med motorbåt över grunda bottnar skadar vegetation och leder till negativa effekter för fisk och fågel. Strax söder om ön ligger ett fågelskyddsområde och Natura 2000-område med störningskänsliga arter.

Naturskyddsföreningen, Norrköping, Styrelsen