Biogasutredningen: produktionen borde sjufaldigas

december 18, 2019 Åsikt , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

I dag överlämnas Biogasmarknadsutredningen till regeringen och Anders Ygeman (S). Ett centralt förslag är att Sverige ska besluta om ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. “Den samhällsekonomiska nyttan skulle vida överstiga de offentliga kostnaderna och klimatutsläppen skulle minska kraftigt”, skriver regeringens utredare Åsa Westlund i DN. 

Biogas skulle år 2030 kunna bidra till utsläppsminskningar motsvarande minst 1,5–2,8 miljoner ton koldioxid per år, det skriver regeringens särskilda utredare idag, i en debattartikel i DN.

Det motsvarar 3 till 5 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp 2017, eller runt hälften av växthusgasutsläppen från tunga lastbilar i Sverige samma år.

“När biogas ersätter fossila alternativ som bensin, diesel eller naturgas uppstår stora klimatvinster. Men klimat- och miljönyttor uppkommer också när biogas produceras. Till exempel genom minskade metanutsläpp från gödsel, minskad övergödning och ökad återföring av växtnäringsämnen. Biogasproduktion medför också andra nyttor kopplade till landsbygdsutveckling, hållbar näringspolitik, och försörjningstrygghet. Mer biogödsel från biogasproduktion möjliggör också en expansion av det ekologiska jordbruket. Slås den svenska biogasproduktionen ut går dessa produktionsrelaterade nyttor förlorade. ”

För att trygga tillgången till biogas och tillvarata de nyttor som uppkommer vid produktionen av biogas föreslår Biogasmarknadsutredningen att Sverige ska år 2030 producera 10 TWh biogas. Detta skulle innebära att svensk biogasproduktion blir sju gånger så stor. För att uppnå dessa mål föreslår utredningen att skatteundantaget för biogas behålls och kompletteras med olika premier:

En gödselgaspremie på 40 öre/kWh biogas. Gödselgaspremien kompenserar för de extra kostnader och de samhällsnyttor som uppkommer vid biogasproduktion från gödsel.

En uppgraderingspremie på 20–30 öre/kWh för biogas som uppgraderas. Syftet med premien är att stötta och utöka produktionen av uppgraderad biogas. Uppgradering av biogas innebär att den avskiljs från koldioxid och vissa andra ämnen så att gasens energiinnehåll höjs. Biogas bidrar med störst klimatnytta när den uppgraderas och ersätter bensin, diesel eller naturgas.

En förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh. Förvätskning av biogas är en relativt ny teknik i Sverige, men den gör det ekonomiskt möjligt att förflytta biogas i flytande form betydligt längre sträckor än om den är i gasform. Flytande biogas förbättrar därför möjligheterna att använda biogas vid tunga långväga transporter och inom sjöfarten.