Volymrekord för Postnord

februari 12, 2018 ARBETSMARKNAD , EKONOMI , LOGISTIK

E-handelns accelererande tillväxt innebar volymrekord för Postnord i fjärde kvartalet och för helåret 2017. Samtidigt fortsätter digitaliseringen att påverka brevvolymerna negativt, enligt Postnords bokslutskommuniké. 

Tillväxten inom e-handelsdriven logistik är mycket stark och koncernens e-handelsrelaterade B2C-volymer ökade med hela 19 % under fjärde kvartalet och med 14 % för helåret. För helåret minskade totala brevvolymen med 9 %, varav 7 % i Sverige och 18 % i Danmark och jämförbar nettoomsättning med 4 % då logistiktillväxten inte kunde kompensera för lägre brevintäkter.

“I oktober nåddes vi av ett viktigt och mycket välkommet besked från våra ägare. Den danska och svenska staten hade nått en överenskommelse angående finansieringen av omställningen till en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark. Överenskommelsen är villkorad av EU-kommissionens godkännande, som vi ännu inte erhållit.”, skriver Postnord. 

“Den svenska regeringen beslutade dessutom att en ny postreglering skulle träda ikraft från och med 1 januari 2018. Den innebär tvådagarsbefordran som normaltjänst för frimärkta försändelser och att en engångsjustering av portot möjliggjordes. Dessa beslut var mycket viktiga för att PostNord skall kunna uppfylla samhällsuppdragen under rimliga ekonomiska villkor.”

“PostNord Strålfors fortsätter att visa en stark resultatutveckling. PostNord Norge och PostNord Finland vände 2016 års förluster på helårsbasis till vinst. PostNord Sveriges försämrade resultat förklaras av sjunkande brevintäkter som inte kunnat kompenseras fullt ut med kostnadsanpassningar.”

“PostNord Danmark möter de långtgående effekterna av digitaliseringen med den kanske största omställning som någonsin gjorts. Koncernens justerade rörelseresultat uppgick till 272 (242) MSEK för kvartalet och för helåret till 338 (500) MSEK. De jämförelsestörande posterna uppgick till – (–1 254) MSEK för kvartalet och till –462 (–1 583) MSEK för helåret och avser för 2017 i sin helhet kostnader relaterade till avveckling av anställda med så kallade särskilda villkor i den danska verksamheten.”

“I avvaktan på EU-kommissionens besked om finansieringslösningen av omställningen i Danmark sker ingen ytterligare avveckling av medarbetare med särskilda villkor. Däremot fortsätter övergången till den nya produktionsmodellen i den danska verksamheten och den 21 januari 2018 infördes modellen för brevdistribution i hela Danmark.” 

“Trots utökad bemanning för att säkerställa kvaliteten för brevdistributionen i Sverige var utfallet för fjärde kvartalet lägre än föregående år för övernattbefordran. Årsutfallet blev 90,4 % vilket vi inte är nöjda med men är högre än lagkravet på 85 %.”

“Under andra kvartalet 2018 inviger vi vår nya paket- och godsterminal med distributionshub i Köge utanför Köpenhamn. Med sina 25 000 kvm är det vår största terminal i Danmark. I Sverige ökar kapaciteten när de nya terminalerna i Örebro och Växjö tas i drift under 2018.”


Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply