LOGISTIKLÄGEN

LOGISTIKLÄGEN

Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018

Här hittar du Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen 2018 med poängsättningen utifrån de olika kriterierna. Längre ned finns listan, omdömen om varje enskilt läge och även en PDF med poängsättningen. Längst ned hittar du svar på vanliga frågor (FAQ).
Örebroregionen storskräller och går upp på delad förstaplats med Göteborg på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018. Ulricehamn är årets nykomling, Skaraborgsregionen höjer sig rejält och även Helsingborg, Jönköping, Malmö och Nordöstra Skåne klättrar på listan.

Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning för den som vill etablera ett centrallager för Sverige. Genom åren har listan vuxit från 15 till 25 logistiklägen, samtidigt som kriterierna förfinats och förbättrats.

Listan Poängsättning (pdf) Omdömen FAQ-Frågor och svar

Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun, mellan Örebro- och Östgötaregionen. Stor-Stockholm har landets starkaste tillväxt och blir allt tydligare Sveriges starkaste konsumtionsmarknad. Härifrån nås också störst befolkning, med kortast avstånd för varudistribution. Närhet till Finlandsfärjorna och den finska marknaden gynnar också regionen, på samma sätt som Västsverige gynnas av sina goda förbindelser till Sveriges största exportmarknad, Norge.

Nyetableringar dynamiskt kriterium

Nästa tunga kriterium gäller tillkommande logistikytor (över 10 000 kvm) de senaste fem åren, med särskilt starkt genomslag för årets nyetableringar. Nytt för i år är att Intelligent Logistik samarbetar med fastighetsrådgivaren Savills kring byggstatistik, vilket förfinar och förbättrar poängsättningen för tillkommande ytor i årets rankning. Göteborg, Stockholm Nord, Helsingborg och Göteborg får full pott – 20 poäng – för tillkommande ytor, med över 200 000 kvm nybyggen sedan 2013. Allra mest har det byggts i Göteborgsregionen med 419 000 kvm tillkommande ytor under 2013-2018. Strax efter kommer Stockholm Nord, med 375 000 kvm nybyggen under 2013-2018.

Göteborgsregionen leder även årets byggstatistik med 124 200 kvm tillkommande ytor. Näst starkast går Örebroregionen med 70 600 kvm nya ytor 2018, följt av Helsingborg med 58 400 kvm tillkommande ytor under året. Norrköping får årets största etablering när Rusta bygger ut sitt centrallager med 46 000 kvm, och även PostNord bygger ut 10 000 kvm i Norrköping för Bauhaus räkning.

Klimat och affärsklimat påverkar

Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infrastrukturen, både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, ett nytt delkriterium. De regioner som har mest flöden via sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner med främst eller enbart lastbilsflöden.

En av de största drivkrafterna för tillkomsten av ny logistik är den kraftigt växande e-handeln. Det betyder också att närhet till paketterminaler har blivit viktigare för många lagerverksamheter, förutom närheten till handelscentra. Terminalnärhet vägs därför in som ett delkriterium under ”Infrastruktur” sedan 2015.

Göteborg och Örebro i topp

Göteborg är Sveriges logistikhuvudstad och har alltid varit etta på listan. Regionen är en port in till Norden med dess största containerhamn, allsidig transportinfrastruktur och stark logistikutbildning och forskning vid Chalmers och Handels. Regionen har dessutom ett enastående samarbetsklimat och regional samordning kring gods genom Business Region Göteborg med logistik inskrivet i affärsstrategin på högsta nivå. Staden har också frigjort attraktiva markytor för logistiketableringar nära hamnen, vilket stärker Göteborgs position ytterligare. Men de senaste årens störningar i containerterminalen, med historiska volymtapp på containersidan och ett rejält stukat förtroende från näringslivets sida, gör att Göteborg tappar poäng för infrastruktur i år. Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig på en stadig andraplats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. I år kliver Örebro upp på delad förstaplats med Göteborg för första gången, vilket måste ses som en rejäl skräll.

Skåne klättrar

I år är Karlstad och Kristinehamn sammanslagna till ett läge p g a den geografiska närheten mellan orterna. Det stärker Kristinehamns position på listan. Tre lägen i Skåne klättrar på årets lista; Helsingborgsregionen tack vare stark tillväxt för hamnen och flera tillkommande lager under året. Malmö stärker sin position genom nyetableringar och god marktillgång för logistik i Norra hamnen. Nordöstra Skåneregionen med Hässleholm och Kristianstad i spetsen, har stärkt sitt regionala samarbete rejält under 2017 och får även Kiviks Musteris nya lager.

Ulricehamn nykomling

Årets nykomling på listan är Ulricehamn, som ligger strategiskt invid riksväg 40 mellan Borås och Jönköping. Ulricehamn har historiskt inte profilerat sig som en logistikkommun men har på grund av sitt gynnsamma läge lyckats locka två logistiketableringar under 2017; med LK Systems nya lager på 8 000 kvm för VVS-produkter och PEX-rör, och i somras flyttade Lager 157 in i ett 12 500 kvm stort, nybyggt lager på industriområdet Rönnåsen, där det kommunala näringslivsbolaget NUAB har flera större tomter till salu i nuläget.

FAKTA

SEX KRITERIER STYR PLACERINGEN

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt och största möjliga marknad. (25 poäng)

2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur
(Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler). (25 poäng)

3. Samlad logistikyta och volym av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)

4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk och yrkesutbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)

6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng)

Till toppen av sidan

Sveriges 25 Bästa Logistiklägen 2018

ORT (placering 2017) POÄNG

1. Göteborgsregionen (1) 93
1. Örebroregionen (2) 93
3. Östgötaregionen (3) 92
4. Helsingborgsregionen (5) 89
5. Stockholm Nord (4) 87
6. Eskilstuna/Strängnäs (5) 83
6. Jönköpingsregionen (7) 83
8. Stockholm Syd (8) 81
9. Halmstadsregionen (9) 72
10. Malmöregionen (11) 69
10. Skaraborgsregionen (14) 69
12. Västerås/Köping (10) 68
12. Mellansvenska regionen (11) 68
14. Växjöregionen (13) 67
15. Katrineholm/Nyköping/Oxelösund (15) 63
16. Ulricehamn NY! 60
17. Trestad (16) 58
17. Nordöstra Skåneregionen (18) 58
19.
Värnamo/Gnosjö/Gislaved (17) 54
20. Sydostregionen (19) 52
21. Karlstad/Kristinehamn (21/24) 49
22. Uppsala/Heby(21) 47
23. Trelleborg/Ystad (23) 43
23. Sundsvallsregionen (20) 43
25. Umeåregionen (25) 42

 

Poängsättning 2018

Poängsättning för Sveriges bästa logistiklägen, uppdelat på de sex olika kriterierna, plus totalpoäng:

POÄNG Sveriges 25 Bästa Logistiklägen 2018 (pdf)

Tidigare poäng:

POÄNG 2017 (pdf)

POÄNG 2016 (pdf)

POÄNG 2015 (pdf)

POÄNG 2014 (pdf)

POÄNG 2013 (pdf)  

POÄNG 2012 (pdf)

Omdömen 2018

1. Göteborgsregionen  (Business Region Göteborg +Borås)

 

93 poäng (94 poäng 2017)

1. Göteborg är alltjämt Sveriges självklara logistikhuvudstad med ett välutvecklat regionalt samarbete kring logistik och godsfrågor och spetsutbildning och forskning vid både Handelshögskolan och Chalmers. Problemen och konflikterna i containerhamnen de senaste åren har dock lett till en minskning i antalet oceangående direktlinjer och tågpendlar under 2017 – med ett historiskt tapp på 19 % i containervolymer under 2017. Problemen i containerterminalen har orsakat störningar och förseningar och rubbat näringslivets förtroende Göteborg som in- och utskeppningshamn – vilket gör att läget i år tappar poäng för sin infrastruktur. Fördjupningen av farleden saknas också fortfarande i den nationella infrastrukturplanen, vilket är bekymmersamt för hamnens framtida roll som anlöpshamn för direktgående internationella containerlinjer. Göteborgs hamn ökar dock sina volymer för samtliga andra godsslag och är alltjämt Nordens största import-/exporthamn. Göteborgsregionen har mycket stark tillväxt när det gäller logistiketableringar och leder byggligan för 2018 med hela 124 200 kvm tillkommande ytor under året. Det mesta byggs i hamnen, där regionen tillgängliggjort närmare en miljon kvadratmeter mark för logistiketableringar i mycket bra läge. Även i Landvetter och Borås finns god tillgång till byggbar mark i bra läge. Miljöfokus, väl fungerande transportinfrastruktur. Göteborg får toppbetyg  etableringar, tillgång till logistikkompetens, samarbetsklimat, och mark Till läget räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Borås.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 294 961 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 124 200 kvm

Total 2013-2018: 419 000 kvm

1. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)

93 poäng (92 poäng 2017)

Örebroregionen skräller rejält 2018 och går för första gången någonsin upp jämsides med Göteborgsregionen på förstaplatsen över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018. Flera år av strategiska satsningar, stora nyetableringar 2018 av bl a PostNord (bilden) och Lidl, ett nytt logistikområde under utveckling i Törsjö och en växande logistikkompetens i hela regionen stärker läget. Ett optimalt geografiskt läge med Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser. Regionen, som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga och Kumla, har ett väl fungerande regionsamarbete som gett dokumenterade resultat i flera nya centrallager de senaste åren, med över 70 000 kvm tillkommande ytor under 2018, vilka stärker regionens ställning och ger full pott för ytor. Post Nords nya paketterminal som invigs i vår och att Green Cargo flyttat sitt huvudkontor till regionen stärker Örebroregionen ytterligare. En ny logistikutbildning på civilingenjörslinjen vid Örebro universitet ger också extra poäng.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 147 250 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 70 600 kvm

Total 2013-2018: 218 000 kvm 

3. Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala, Finspång)

92 poäng (90 poäng 2017)

Östgötaregionen stärker sin position på tredje plats på listan. Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och även Motala och Finspång räknas in, har ett optimalt demografiskt läge, med närhet till de viktigaste marknaderna, med utmärkt järnvägs- och motorvägstandard. Regionen gör nu en gemensam storsatsning på ett fysiskt kompetenscentrum genom nätverket Logistikia och hamnen miljardinvesterar i en utbyggd containerhamn under de närmaste åren. Regionen har också utmärkt kompetensförsörjning med ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet och VTIs årliga konferens Transportforum befäster läget som en transportregion av rang. Regionen har även god tillgång på etableringsmark, och får även årets största logistiketablering när Rusta bygger ut sitt centrallager i Norrköping med 46 000 kvm.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 86 700 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 56 000 kvm

Total 2013-2018: 143 000 kvm

4. Helsingborgsregionen (Helsingborg, Åstorp, Ängelholm, Bjuv, Båstad)

89 poäng (82 poäng 2017)

Helsingborg höjer sin poäng rejält för 2018 och klättrar till fjärde plats på listan, främst tack vare hamnens starka utveckling och de senaste årens starka tillväxt för logistiketableringar, med flera nyetableringar på totalt 58 400 kvm under 2018. Även de regionala näringslivssamarbete med 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och region Skåne och spetsutbildning inom bl a förpacknings- och returlogistik vid Campus Helsingborg stärker läget ytterligare. Mycket god infrastruktur ger full poäng, med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler. Landets ledande frukt- och färskvarukluster finns också här, med stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen och ett bra läge för att nå marknaderna i Danmark och Tyskland. Lägets stora svaghet är avståndet till Sveriges demografiska mittpunkt. Det nya e-handelsklustret i Ängelholm, där Boozt är huvudetablering, fick utmärkelsen Årets Logistiketablering 2017 för sitt nytänkande och smarta upplägg.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 191 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 58 400 kvm

Total 2013-2018: 249 000 kvm

5. Stockholm Nord (Sigtuna, Upplands Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta)

87 poäng (86 poäng 2017)

Norra Storstockholm är den mest expansiva Logistikregionen i Mälardalen, med näst starkast tillväxt i landet när det gäller logistiketableringar de senaste åren med hela 375 000 kvm tillkommande ytor under 2013-2018. Bara Göteborgsregionen har haft fler etableringar. Starkast tillväxt finns i Rosersberg, Arlandastad och Brunna, dock med något lägre tillväxt under 2018 än tidigare år, vilket  kan bero på brist på etableringsbar mark för logistik. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats stärker läget, liksom Rosersbergs nya kombiterminal. Arlanda Logistic Network stärker regionens samarbetsklimat, som annars är ganska svagt. Till regionen hör arbetsmarknadsmässigt även norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Knivsta. Framkomligheten och bristen på regionalt samarbete hämmar Storstockholm som logistikläge, liksom den bestående uppdelningen i en nordlig och en sydlig region. Stockholm har länge saknat akademiska logistikutbildningar, en utveckling som dock har börjat förbättras något, bl a vid Stockholms universitet och genom KTH startat grundutbildning där logistik ingår.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 340 984 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 34 500 kvm

Total 2013-2018: 375 000 kvm

6. Eskilstuna/Strängnäs

83 poäng (82 poäng 2017)

Eskilstunaregionen – där även Strängnäs ingår har ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Stor-Stockholm. Särskilt Eskilstuna kommun har satsat strategiskt  på logistik de senaste åren vilket spritt ryktet om kommunen som en av Sveriges bästa när det gäller samarbete kring logistiketableringar. Samarbetet inom Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning stärker också regionen. Regionen har utmärkt infrastruktur med bra vägnät, torrhamn växande kombiterminal med spåranslutning till Svealandsbanan och utökat tågpendelnät till både Göteborg, Skåne och Europa stärker också lägets infrastruktur. Närheten till Södertälje hamn.  Regionen har lockat flera prestigeetableringar och spås ha en ljus framtid när det gäller kommande etableringar, särskilt med tanke på den stora markbristen i Stockholmsregionen.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 88 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 15 000 kvm

Total 2013-2018: 103 000 kvm

www.eskilstunalogistik.se

6. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd)

83 poäng (79 poäng 2017)

Jönköpingsregionen brukar kallas Sveriges äldsta logistikläge och ligger Strategiskt i korset mellan godsstråken på riksväg 40 och E4, och med god järnvägsansluting i Nässjö. Regionen har en stark ställning som ett av Sveriges och framförallt Nordens bästa logistiklägen, med goda förutsättningar att försörja både Finland, Danmark och Norge med dagen efter-leveranser från en lagerpunkt. Efter efter några år med mättat behov och stiltje när det gäller logistiketableringar, vilket lett till fallande positioner på listan, har regionen tagit rejäl fart igen och klättrar nu återigen på listan över Sveriges bästa logistiklägen. Bara under 2018 byggs fyra nya lager över 10 000 kvm i regionen, där utbyggnaden av Babyshops lager är den största etableringen med sina 18 000 kvm. Järnvägspendeln till Göteborg och tre kombiterminaler gör det enkelt att ta in importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping stärker också, liksom aktiva logistiksamarbeten inom Logpoint och Nässjös starka nätverkaranda.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 63 600 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 53 000 kvm

Total 2013-2018: 117 000

8. Stockholm Syd (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn)

81 poäng (77 poäng 2017)

Södra Storstockholm är ett lovande framtidsläge med stort befolkningsunderlag och bra demografi. Mycket god infrastruktur med containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Flera nyetableringar under 2016. Förutom Nykvarn och Södertälje erbjuder dock få kommuner mark till logistiketableringar. Regionens nya jättehamn Norvik som byggs i Nynäshamn är under uppförande och gynnar läget framöver, liksom hamnområdet som öppnas för logistiketableringar, kan stärks Stockholm Syds betydelse som logistikläge. Plus för akademisk logistikutbildning vid Södertörns högskola, ny logistikforskning vid KTH Campus Södertälje och YH-utbildning i Haninge.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 176 574 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 14 000 kvm

Total 2013-2018: 191 000 kvm

9. Halmstadsregionen

72 poäng (75 poäng 2017)

Halmstadsregionen innefattar Halmstad, Varberg och Falkenberg och ligger mellan de två starka logistikregionerna Helsingborg och Göteborg, med god infrastruktur med flera specialiserade hamnar och anslutning till E6. Tågpendlar från hamnen, mycket god infrastruktur och ett gynnsamt läge befolkningsmässigt, med relativ närhet till Stor-Göteborg och Skåne gynnar också. Halmstad vinner också på Hallandsåstunnelns färdigställande som öppnar för mer järnvägsgods söderifrån. Korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett gott alternativ till Göteborg, något bl a Biltema utnyttjat. Samarbete mellan Halmstads och Varbergs hamn, under namnet Hallands hamnar stärker infrastrukturen. Dock finns ingen högre logistikutbildning i regionen.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 71 713 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 15 000 kvm

Total 2013-2018: 87 000 kvm

10. Malmöregionen (Malmö, Burlöv,Landskrona, Lund)

69 poäng (72 poäng 2017)

Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till nya logistikytor i Norra Hamnen, med samarbete med Köpenhamns hamn i hamnbolaget CMP som binder ihop regionen. Ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Fraktflyg i Sturup och paketterminal för regionen. DHL nyetablerar för matlogistik i Burlöv.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 44 300 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 10 500 kvm

TOTAL 2013-2018: 55 000 kvm

www.cmport.com/

10. Skaraborgsregionen (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene)

69 poäng (67 poäng 2017)

Förbättrad infrastruktur med fullt utbyggd kombiterminal i Falköping och tågpendel till Göteborgs hamn. Ledande livsmedelskluster i Skara/Götene/Lidköping. Logistikutbildning med IT-inriktning vid Skövde högskola. Närhet till Göteborgs hamn med daglig godspendel. Nya centrallager i Skara och Lidköping ökar regionens tillkommande logistikytor. Regionen är dock fortfarande beroende av landsvägstransporter på underdimensionerade och delvis hårt belastade vägar.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 57 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 22 800 kvm

Total 2013-2018: 80 000 kvm

12. Västerås/Köping

68 poäng (74 poäng 2017)

Fördelaktigt demografiskt läge centralt i Mälardalen. Bra infrastruktur. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering kan gynnas av nya regler för inlandssjöfarten och av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Nationellt ledande kluster för livsmedelslogistik (ICA) och teknik (ABB). Närhet till Storstockholm och Arlanda flygplats. Har dock lockat få logistiketableringar de senaste åren, vilket drar ned poängen.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 30 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

12. Mellansvenska regionen (Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge)

68 poäng (72 poäng 2017)

Ett  regionalt samarbete genom Mellansveriges logistiknav gör att Gävle/Sandviken och Falun/Borlänge numera är ett gemensamt logistikläge. Bra infrastruktur med växande containerhamn och kombiterminaler i Gävle och Borlänge. Nya roro-linjer och omklassning till Europaväg (E16) på sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i en öst-västlig axel. Logistikutbildning vid Gävle högskola. Nya logistikytor för Byggmax i Gävle gynnar läget, som dock inte lyckats locka några större logistiketableringar de senaste fem åren. Yilports etablering i hamnen med ägande i rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg stärker regionens anknytning till Stor-Stockholm.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 0 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

www.mellansverigeslogistiknav.se

www.gavlecontainer.se

14. Växjöregionen (Växjö, Alvesta, Sävsjö, Älmhult, Ljungby)

67 poäng (68 poäng 2017)

Växjöregionen har klättrat på listan de senaste åren och fortsätter att hålla hög takt i logistiktillväxt. Årets storetablering gör PostNord med en paketterminal på 16 500 kvm och även Atea bygger en 26 000 kvm stor anläggning i Växjö som dock blir färdigt först 2019 och inte räknas in i årets poäng. Tidigare stora vakanta lagerytor har också fyllts helt, vilket inte heller syns i statistiken. Växjö har en mycket stark akademi med forskning och logistikutbildning vid Linnéuniversitetet och med en unik utbildning i informationslogistik vid CIL i Ljungby. Regionens paketterminaler gynnar även e-handelsetableringar. Alvesta är också en viktig knutpunkt mellan kust till kustbanan och Södra stambanan.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 26 245 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 16 500 kvm

Total 2013-2018: 43 000 kvm

15. Katrineholm/Nyköping/Oxelösund

63 poäng (65 poäng 2017)

Katrineholm har ett relativt nyinlett samarbete med Nyköping/Oxelösund som stärker regionen. Bra demografiskt läge med geografisk närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. Fullt utbyggd kombiterminal med hög rankning av Trafikverket. En stark kommunal satsning på logistik har gjort läget attraktivt för framtida logistiketableringar. Bra läge för intermodala transporter i mötet mellan västra och södra stambanan. Utbyggd logistikpark med nya järnvägspendlar till kontinenten utbyggd för etableringar. Gott demografiskt läge, med närhet till stora konsumentmarknader. Det nya samarbetet med Nyköping-Oxelösund ger regionen bra infrastruktur med E4 och närhet till Oxelösunds djuphamn. Möjlighet för fraktflyg på Skavsta och tågstopp i ny höghastighetsbana. Orio i Nyköping har lockat flera nya kunder inom tredjepartslogistik det senaste året, vilket höjer lägets status.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 10 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

16. Ulricehamn

60 poäng (Ny på listan för 2018)

Ulricehamn är en stark nykomling på listan. Kommunen ligger strategiskt invid riksväg 40 mellan Borås och Jönköping och har lockat två större lageretableringar de senaste åren. Både LK System och Lager 157 färdigställde centrallager här under 2017, vilket ger läget en flygande start på listan. Kommunen profilerar sig numera som logistikläge och det finns viss tillgång till detaljplanlagd industrimark till lågt pris jämfört med de närliggande logistikfästena Jönköping och Borås. Med endast fyra mil till Jönköping och 10 mil till Göteborgs hamn har Ulricehamn geografisk närhet till två av Sveriges starkaste logistikfästen. Det regionala samarbetet är dock begränsat och kommunen utgör tydligt ett eget läge.

Tillkommande logistikytor 2013-2017 : 23 400 kvm

www.nuab.eu

17. Nordöstra Skåneregionen (Hässleholm, Kristianstad, Åhus, Bromölla)

58 poäng (54 poäng 2017)

Sydöstra Skåneregionen stärks av ett nytt, strategiskt samarbete kring Logistikregion Kristianstad-Hässleholm som inleddes under 2017. Planerna på en ny, stor logistikpark med kombiterminal i Hässleholm Nord har legat i träda under några år, vilket försvagat läget, men logistikparken är nu återigen med i kommunens investeringsbudget för 2018. Även på etableringsfrånten har det börjat lossna, TPL-aktören Hässleholm Autoport har fyllt Modulents gamla, 33 000 kvm stora fabrik med tredjepartslogistik, bl a för Vendia och Granit och GDL bygger ett 12 000 kvm stort nytt lager för Kiviks musteri i Kristianstad som färdigställs i år.  Läget har framtiden för sig med utmärkt järnvägsinfrastruktur vid södra stambanan och goda rälsförbindelser till Sydsveriges viktigaste hamnar. Regionen är också ett dryckes- och livsmedelskluster med exporthamn i Åhus och utbildning i produktionslogistik vid Campus Hässleholm.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 10 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 12 000 kvm

Total 2013-2018: 22 000 kvm

17. Trestadsregionen (Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla/Munkedal/Lysekil)

58 poäng (59 poäng 2017)

Trestadsregionen där nu även Munkedals kommun ingår klättrade stort på listan 2017, tack vare stora etableringar och en stark regional satsning på samarbete kring logistik genom Position Väst. Utbyggt dubbelspår och ny motorväg Trollhättan-Göteborg ger förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn. Växande hamn i Uddevalla och ny satsning på insjöfart och med nytt regelverk för inlandssjöfart ger också bättre framtidsutsikter. Regionen har fått ett par mindre logistiketableringar men prestige-etableringen Varner-Gruppen med nytt centrallager för Sverige och Norge stärker regionens ställning. Det finns även logistikutbildning vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 53 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

19. Värnamoregionen (Värnamo/Gnosjö/Gislaved)

54 poäng (58 poäng 2017)

Bra kommunikationsläge vid korsningen E4an och Riksväg 27. Sveriges industritätaste region, med ca 400 tillverkande och exporterande företag i närområdet. En upprustning av järnvägen sträckan Värnamo-Halmstad och satsningen på kust till kustbanan Kalmar/Karlskrona-Göteborg kan komma att öka regionens betydelse som logistikläge och godsknutpunkt.Etableringen av ny logistikpark ”Sydsvenska Krysset” i Värnamo har dock fördröjts och regionen har inte lockat några större logistiketableringar de senaste fem åren, vilket sänker poängen något.

Tillkommande logistikytor 2013-2018: 0 kvm

20. Sydostregionen (Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Nybro, Kalmar)

52 poäng (53 poäng 2017)

Infrastrukturen i regionen gynnas av den upprustade kust-till-kustbanan och elektrifierat spår till Verköhamnen i Karlskrona, som dock inte utnyttjas till tåggods. Strategiskt belägna hamnar med starkt växande flöden från Polen (Karlskrona) och Baltikum (Karlshamn), där Gazproms rörlager stärkt hamnens verksamhet under 2017. Logistikpark under utbyggnad i Karlshamn, med kombiterminal i anslutning till Karlshamns Hamn. Få tillkommande större logistikytor, med undantag för Södras etablering i Ronneby 2015. Kurser i logistik vid Blekinge tekniska högskola och YH-utbildning i internationell handelslogistik i Karlshamn. Ännu inget container- eller rorogods på järnväg gör att logistiken är helt beroende av vägtransporter på hårt belastade vägar. Lågt intresse för regionala samarbeten, både för Karlshamn-Karlskrona och över länsgränsen till Kalmar.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 28 000 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

21. Karlstad/Kristinehamn

49 poäng (48/46 poäng 2017)

Karlstad och Kristinehamn slås i år ihop till ett gemensamt läge tack vare den geografiska närheten mellan orterna.  Karlstad är ett trä- och pappersindustrikluster med regionalt nätverk inom förpackningsutveckling, och den nya containerterminalen med järnvägsanslutning i Karlstads hamn är torrhamn för Göteborgs hamn med växande andel landbaserat gods. Hamnen ger också möjlighet till sjöfrakt direkt till Göteborgs hamn och Nordsjöhamnar. Närhet till Osloregionen ger viss potential för etableringar, men skulle kräva bättre väg-och järnvägsförbindelser med dubbelspår mot Oslo. Kristinehamn kom in på listan 2017 tack vare en centrallageretablering, som också är regionens enda större etablering de senaste åren. Kristinehamn ligger demografiskt bra till längs E18 mellan Örebro och Karlstad, med tillgång till järnväg och hamn i Vänern.

22. Uppsalaregionen (Uppsala, Heby)

47 poäng (48 poäng 2017)

Heby räknas till Uppsalaregionen sedan 2017, vilket stärkt regionen.  Främsta orsaken är att Morgongåva i Heby kommun nu håller på att utvecklas till ett e-handelskluster, och att nätapoteket Apotea bygger ett jättelager på 38 000 kvm här som färdigställs i början av 2018.  Demografiskt har Uppsala mycket goda förutsättningar för logistik, som Sveriges fjärde största stad befolkningsmässigt och närhet till Sveriges största och växande befolkningscenter i Mälardalen. Närhet till fraktflyg på Arlanda och Gävle Containerhamn är också plus. Intresset för logistik har dock varit i det närmaste obefintligt i Uppsala, och avsaknaden av logistikutbildning och regionala samarbeten har gett en relativt låg placering. Kommunen har dock stärkt sin logistikkompetens och ett nytt bygglogistikcenter är under utveckling, som ska stötta bostadsutvecklingen i Uppsala med samordnade byggtransporter.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 0 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 38 000 kvm

23. Sundsvallsregionen

43 poäng (49 poäng 2017)

Sundsvalls hamn är en av fem svenska hamnar som pekats ut som strategisk Core-hamn i EUs stomnätverk (TEN-T), med omfattande feedertrafik. Stor satsning på ny kombiterminal och logistikpark i anslutning till hamnen med upprustning och elektrifiering av industrispåret från Ådalsbanan till hamnen planeras. Nationellt trä- och pappersindustrikluster. Utbildning i Inköp & Supply Management vid Nordic Business Institute i Sundsvall. Beslutad satsning på Ostkustbanan, med dubbelspår Gävle-Sundsvall, stärker regionen som logistikläge. Dock har regionen inte lockat några större logistiketableringar de senaste åren, vilket gjort att poängen justerats ned något.

Tillkommande logistikytor 2013-2018: 0 kvm

23. Trelleborg/Ystad

43 poäng (47 poäng 2017)

Nykomling från och med 2012 års rankning. Utbyggnad av Sveriges viktigaste roro-hamn i Trelleborg och starkt ökad färjetrafik till Tyskland och Polen från Ystad ökar godsflödena, dock med stark tillväxt av roro- och kraftigt ökad lastbilstrafik i regionen. Närhet till Öresundsregionens stora konsumtionsområde och arbetsmarknad. Dock inga större nyetableringar av logistik de senaste åren.

Tillkommande logistikytor 2013-2018: 0 kvm

25. Umeåregionen

42 poäng (45 poäng 2017)

Umeå kom in på listan 2012, trots sitt ofördelaktiga demografiska läge. Viktig norrländsk knutpunkt för logistik med en av Sveriges modernaste godsbangårdar. Nyinvigt Nordic Logistic Center med kombiterminal och stora tillgängliga logistikytor. Direkt tågpendel och ”torrhamn” till Göteborgs hamn. Sveriges nordligaste containerhamn, med feedertrafik till Europa. Färjetrafik för gods till Finland. Forskning och utbildning i logistik vid Umeå universitet stärker läget.

Tillkommande logistikytor 2013-2017: 22 200 kvm

Tillkommande logistikytor 2018: 0 kvm

 

(Copyright: Intelligent Logistik)

 

Till toppen av sidan

 

Varför ser listan ut som den gör? FAQ

Genom åren har listan över Sveriges bästa logistiklägen mötts av många frågor. Här är några av de vanligaste.

F. Varför en lista över Sveriges bästa logistiklägen – det varierar väl beroende på produkt, företag och bransch?
S. Ja, det är sant – men förutsättningarna i form av närhet till största möjliga marknad/befolkning, snabba transportmöjligheter, tillgång på kvalificerad arbetskraft och pris och tillgång på detaljplanerad mark för nybyggnation gäller för alla branscher. Vi har valt att utgå från distribution av konsumtionsvaror, eftersom handel och konsumtion främst driver utvecklingen och är den mest dynamiska delen av logistikbranschen.

F. Varför gör ni inte en nordisk lista, där Danmark och norra Tyskland, med en större befolkning än Mälarregionen väger tyngre och flyttar tyngdpunkten till södra Sverige?
S. Vi har kriteriet ”närhet till distribution främst i Sverige” därför att kulturella skillnader och andra handelsbarriärer gör att få försörjer den danska marknaden från centrallager i södra Sverige. Sverige ligger helt enkelt mest centralt i Norden och Mellansverige ligger mest centralt i Sverige.

F. Varför ligger inte Stockholm i topp – med störst köpkraft och störst och snabbt ökande befolkning?
S. Stockholm ligger bra till, men inte i topp, därför att det inte är det mest optimala logistikläget Sverige. Transporter mellan södra och norra Stockholm möter ofta hinder. Det är svårt att flytta en logistikverksamhet mellan norra och södra Stockholm p g a avskräckande pendlingsavstånd för personalen. Tillgången på mark är liten i södra Storstockholm och marken är dyr. Därför kan närhet till Stockholm ofta vara viktigare än placering i Stockholm.

F. Varför ligger Göteborg i toppen, trots att det ligger längre från Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt än Jönköping, Norrköping och Örebro?
S. Vi har valt distribution av konsumtionsvaror som varuslag. Alltfler konsumtionsvaror importeras till Sverige från Sydostasien via Göteborg och då ligger Göteborg optimalt. Göteborg har inte heller högsta poäng när det gäller demografin. Men när man väger samman helheten som kvalificerade logistikutbildningar, nätverk och hållbar och allsidig infrastruktur ligger Göteborgsregionen bäst till.

F. Varför byter Norrköping, Jönköping och Örebro plats nu igen?
S. Örebroregionen har, tillsammans med Östergötland högsta poäng för närhet till marknaden. Jönköpingsregionen har under några år haft mest nytillkommande logistikytor. Jönköping får också fler poäng än Örebro för sina akademiska utbildningar för logistikkompetens. Marginalerna är små, men i år går Norrköping upp på andra plats genom landets största nya logistikbygge i form av Rustas nya centrallager på totalt 63 000 kvm.Nedläggningen av Logpoint ger mnskad poäng för nätverk i Jönköpingsregionen.

F. Hur kan Uppsala, Sveriges fjärde största stad, med sin närhet till Mälardalen och Arlanda, hamna sist på listan?
S. Demografiskt läge är utmärkt, men inga logistiketableringar sker i Uppsala, fortfarande ingen utbildning med logistikinriktning på Uppsala Universitet och Uppsalas styrande politiker planerar ännu inte för logistiketableringar.

F. Varför ligger Helsingborg bara 6:a och Malmö 9:a trots deras direkta närheten till hela “Örestad” och Köpenhamn, med ca 3 miljoner innevånare?
S. Logistiskt har Örestad d v s Malmö, Helsingborg och Köpenhamn (ännu) inte vuxit samman så att det framstår som en enda gemensam logistikregion. Det stora befolkningsunderlaget “på pappret” betyder inte att konsumentvaror i någon större utsträckning distribueras från Helsingborg/Malmö och över sundet. På lite längre sikt kan bilden dock förändras, särskilt när Fehmarn-Bält-förbindelsen blir klar och om en ny Öresundsförbindelse öppnas.

Till toppen av sidan